Zarządzanie Kryzysowe

 

System Zarządzania Kryzysowego w Gminie Godów

 

W przypadku pojedynczych wypadków i zdarzeń związanych z ratowaniem życia, zdrowia czy mienia osób lub mniejszych grup ludzi, przewidziane są bieżące i rutynowe działania powołanych do tego służb wykonawczych, takich jak straż pożarna, straż miejska, policja, pogotowie ratunkowe itd. W tym celu powiadamia się właściwą jednostkę (lub PCZK) o zaistniałym zdarzeniu i oczekuje na interwencję, realizując w miarę potrzeb działania z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Uruchomienie funkcjonowania Systemu Zarządzania Kryzysowego uzasadniają poważne katastrofy oraz inne negatywne zdarzenia masowe i nietypowe, przekraczające możliwości działania pojedynczych służb i wymagające szeroko rozumianego współdziałania w zwalczaniu negatywnych następstw przedmiotowych zdarzeń. W razie zaistnienia tego typu sytuacji kryzysowych zostają uruchomione dodatkowe siły i środki oraz procedury zarządzania kryzysowego. Procedury, zasoby i siły reagowania dotyczą zasadniczo fizycznego zwalczania negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych.

 

Przykładowe zdarzenia mające znamiona sytuacji kryzysowych to klęski żywiołowe (np. powódź, pożary lasu), katastrofa drogowa połączona z wyciekiem szkodliwych substancji chemicznych, zagrożenia epidemiologiczne, skażenie promieniotwórcze itp.

 

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Godów jest Wójt. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i walki ze skutkami klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych noszących znamiona takiej klęski, wykonywane i koordynowane są przez komórkę organizacyjną urzędu właściwą w sprawach obronnych i zarządzania kryzysowego. Zadaniem komórki jest analiza bieżącej sytuacji w kontekście występujących zagrożeń, opracowywanie planów i wariantów działania oraz zapewnienie koordynacji i pomocy doradczej w zakresie podejmowanych decyzji, mających na celu walkę z występującym zagrożeniem.

 

W czynnym reagowaniu na zdarzenia kryzysowe, zapobieganiu ich skutkom oraz ich usuwaniu, mogą uczestniczyć przedstawiciele służb, inspekcji, straży, urzędów, agencji, społecznych organizacji ratowniczych i charytatywnych, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji, wykonujących działania w ramach zarządzania kryzysowego. Do podstawowych jednostek reagowania zalicza się:

 

 1.  Państwowa Straż Pożarna,
 2.  Ochotnicza Straż Pożarna,
 3.  Policja,
 4.  Straż Miejska,
 5.  Powiatowa Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna,
 6.  Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
 7.  Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 8.  dyspozytorzy medyczni,
 9.  podmioty opieki zdrowotnej,
 10.  Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 11.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
 12.  podmioty prowadzące akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 13.  podmioty realizujące monitoring środowiska,
 14.  inne właściwe w przedmiotowym zakresie instytucje.

 

W celu walki z zagrożeniem w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, Wójt może wydawać wiążące polecenia organom jednostek pomocniczych, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych, uczestniczących w wykonywaniu działań na obszarze Gminy Godów. Wójt może również występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze gminy, nie wymienionych wyżej, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

 

W czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej noszącej znamiona takiej klęski, jeżeli zaistniała sytuacja występuje tylko na obszarze Gminy Godów, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom zdarzenia oraz ich usunięcia kieruje Wójt.

 

W czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej noszącej znamiona takiej klęski, jeżeli zaistniała sytuacja występuje na obszarze więcej niż jednej gminy na terenie powiatu wodzisławskiego, większej ilości powiatów na terenie województwa śląskiego lub większej ilości województw, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom zdarzenia oraz ich usunięcia kierują odpowiednio Starosta Wodzisławski, Wojewoda Śląski lub minister, do zakresu działania którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie.

 

W czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej noszącej znamiona takiej klęski, Wójt, Rada Gminy oraz obsługujący ich Urząd działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych i w ramach przysługujących im kompetencji.

 

W celu zapewnienia prawidłowej i skutecznej realizacji działań zarządzania kryzysowego, w tym wykonywania zadań z zakresu walki ze skutkami klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych noszących znamiona takiej klęski oraz ich usuwania, powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. GZZK jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Do podstawowych zadań zespołu należy:

 

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego,
 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy planuje i realizuje się w ramach budżetu gminy. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości określonej w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego gmina może również otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.