Ćwiczenia ewakuacji

ewakuacja

 

W dniu 16 maja o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Godów przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu urzędu. Organizatorem ćwiczenia był Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r.), właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Przeprowadzone ćwiczenie stanowiło skoordynowany proces działania zespołu pracowników Urzędu Gminy Godów zaangażowanych do wykonywania określonych zadań z zakresu ewakuacji urzędu (personel ewakuacyjny), z zastosowaniem odpowiednich reguł współdziałania, w celu sprawnej realizacji zadań z przedmiotowego zakresu.

Ćwiczenie przeprowadzone było w oparciu o fikcyjną sytuację wystąpienia pożaru wewnątrz obiektu, który wymagał uruchomienia i przeprowadzenia natychmiastowej ewakuacji personelu i klientów urzędu oraz powiadomienia alarmowego Straży Pożarnych. Po zauważeniu oznak pożaru (w ćwiczeniu zastosowano pozorację w postaci zadymienia) i poinformowaniu Wójta, po krótkiej analizie sytuacji Wójt podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji ludzi z obiektu. W kilka minut udało się wyprowadzić wszystkich ludzi z urzędu. W tym czasie inspektor ochrony przeciwpożarowej niezwłocznie poinformował o zaistniałej sytuacji dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który natychmiast zaalarmował jednostki OSP Gołkowice, OSP Godów, OSP Skrzyszów i wydał dyspozycję udziału w akcji ratowniczo ? gaśniczej. Jednostki OSP w szybkim czasie docierają na miejsce i strażacy przystępują do akcji ratowniczo ? gaśniczej.

Celem ćwiczenia było podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu Gminy Godów podczas wykonywania zadań w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji obiektu. Zasadniczym celem ćwiczenia było praktyczne przetrenowanie warunków i sposobów ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy Godów w sytuacji wystąpienia pożaru niemożliwego do ugaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, co uzasadniało konieczność ewakuacji osób. Szczegółowe cele, które przyświecały ćwiczeniu:

  • praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji użytkowników z budynku urzędu,
  • stosowanie ustalonych procedur postępowania oraz kształcenie umiejętności podejmowania szybkich decyzji przez członków personelu ewakuacyjnego w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z pożarem na terenie obiektu,
  • sprawdzenie przydatności procedur postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego,
  • kształcenie, trenowanie i utrwalanie wśród uczestników ćwiczenia właściwych nawyków postępowania w sytuacji stresu i ograniczonego czasu reakcji,
  • rozwinięcie umiejętności i zwiększenie pewności działania osób odpowiedzialnych za ewakuację,
  • kreowanie pewności działania personelu ewakuacyjnego i ewakuowanych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o współdziałanie z jednostkami OSP i KPPSP,
  • podniesienie sprawności współdziałania Gminy Godów z KPPSP w Wodzisławiu Śląskim i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Godów.
  • wypracowanie wniosków do aktualizacji procedur postępowania i współdziałania oraz zebranie doświadczeń w celu praktycznego wykorzystania podczas rzeczywistych działań.

Ćwiczenia przebiegły sprawnie, wszystkie osoby zostały bezpiecznie ewakuowane, strażacy ochotnicy sprawnie wypełniali zadania podczas prowadzenia akcji ratowniczo ? gaśniczej. Pomimo niewielkich usterek ćwiczenia należy uznać za udane.

 

1.ewak

 

3.ewak

 

2.ewak

 

4.ewak

 

5.ewak

 

6.ewak

 

7.ewak

 

8.ewak