Realizacja obowiązku zaopatrzenia w wodę

brak.wody

W związku z długotrwałymi upałami i suszą może pojawić się problem związany z deficytem wody. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania własne gminy oznaczające zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

 

Podmiotem, któremu Gmina Godów powierzyła na swym terenie wykonywanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15. Jest to główny administrator sieci wodociągowej na terenie Gminy Godów, który obsługuje wszystkie sołectwa gminy. PWiK dostarcza wodę do ok. 95 % nieruchomości na terenie gminy. Drugim administratorem sieci wodociągowej jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? dla sieci zasilającej ok. 30 budynków na terenie sołectwa Gołkowice.

 

Źródłem zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej jest zbiornik w Goczałkowicach, oddalony od północno-wschodniej granicy gminy o ok. 30 km. Woda dostarczana jest do wszystkich sołectw za pośrednictwem sieci wodociągów komunalnych, administrowanych przez PWiK. Istnieje techniczna możliwość awaryjnego zasilenia części obszaru gminy os strony miasta Jastrzębie Zdrój, poprzez sieć wodociągów eksploatowanych przez JZWiK.

 

Zadania wyszczególnione w art. 7 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy zaliczają się bez wątpienia do objętych pojęciem gospodarki komunalnej "zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych". Gmina realizuje zatem swoje zadania za pośrednictwem PWiK w Wodzisławiu Śl.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych (sieci) ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospod arowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób gmina spełnia zapis ustawowy polegający na zapewnieniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej. Mieszkańcy, którzy posiadają techniczną możliwość, sami odpowiadają za przyłączenie własnych budynków do sieci wodociągowej. Osoby, które nie dokonały przyłączenia i korzystają jedynie ze studni, narażeni są na deficyt wody w przypadku długotrwałych suszy.

 

W przypadku sytuacji kryzysowej ? uszkodzenia sieci wodociągowej, skażenia wody lub wystąpienia niedoboru wody na większym obszarze gminy (np. w części sołectwa lub na terenie kilku sołectw), jeżeli pozbawionych wody będzie jednocześnie większa ilość mieszkańców gminy, obowiązek dostarczenia wody tym mieszkańcom spoczywa na Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.