Akty prawne

 

Uwaga. Niniejszy serwis internetowy nie jest powołany do udostępniania treści aktów prawnych. Wymienione niżej akty prawne, dotyczące organizacji i funkcjonowania powszechnej samoobrony ludności, obrony cywilnej i niektórych innych aspektów bezpieczeństwa są zamieszczane na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają charakteru oficjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem moc obowiązującą mają jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.


A. Ustawy:

 

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zmianami),
 2. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301 ze zmianami),
 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002 r., nr 113, poz. 985 ze zmianami),
 4. ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zmianami),
 5. ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 ze zmianami).

 

B. Rozporządzenia:

 

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., nr 16, poz. 152),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993, nr 91 poz. 421),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002, nr 96, poz. 850),
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002, nr 169., poz. 1391),
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. nr 116, poz. 1090),
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.