Ochrona Informacji Niejawnych

 

Jednym z kluczowych zadań Wójta jako organu samorządu terytorialnego jest zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

 

Całość zagadnień związanych z ochroną informacji niejawnych reguluje  ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 d przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych.

 

Zgodnie z ustawą informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.

 

Ustawa określa podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych, tj.:

 

  1. klasyfikowania informacji niejawnych;
  2. organizowania ochrony informacji niejawnych;
  3. przetwarzania informacji niejawnych;
  4. postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio ?postępowaniem sprawdzającym? lub ?kontrolnym postępowaniem sprawdzającym?;
  5. postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej ?postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego?;
  6. organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
  7. ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
  8. stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.

 

Za ochronę informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Godów, w szczególności za organizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony, odpowiada Wójt Gminy Godów.

 

Za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie odpowiada Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

W sytuacji nieobecności Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie odpowiada Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

W Urzędzie Gminy Godów mogą być przechowywane dokumenty zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą ?poufne? lub ?zastrzeżone?, przy czym dokumenty oznaczone klauzulą ?poufne? mogą być przechowywane wyłącznie w kancelarii dokumentów niejawnych.

 

Wójt Gminy Godów decyduje o tym, jakie klauzule nadać dokumentom zawierającym informacje niejawne wytwarzanym w urzędzie oraz nadaje klauzulę tajności na przedmiotowe dokumenty.

 

W celu realizacji zadania określonego w ust. 1, Wójt zasięga opinii Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Nadzór nad prawidłowym oznaczeniem dokumentu niejawnego, w tym nad nadaniem klauzuli tajności, sprawuje  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie przeszkolonej w zakresie ochrony informacji niejawnych, wobec której przeprowadzono postępowanie sprawdzające i która posiada poświadczenie bezpieczeństwa, lub której wydano stosowne upoważnienie.

 

Informacje niejawne mogą być udostępnione osobie tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.