Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

 

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem, bądź sprawcą zdarzenia powodującego taki stan, ma prawny i ?moralny? obowiązek do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz do niezwłocznego podjęcia, bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czynności mających na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Jednocześnie osoby podejmujące czynności ratunkowe w zakresie pierwszej pomocy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zaniechanie lub odstąpienie od wykonania tych czynności wówczas, gdy możemy je wykonać bez narażania siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

 

W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe sposoby postępowania z poszkodowanymi w różnych wypadkach.