Nie wypalaj traw

Apeluje się do mieszkańców Gminy Godów o niewypalanie traw i pozostałości roślinnych.

 

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z art. 131 pkt 12 cytowanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Jak wynika z informacji uzyskiwanych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, odbiera ona coraz więcej sygnałów o pożarach traw i nieużytków rolnych. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym jest niedopuszczalne. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy.