Informacja nt. bezpieczeństwa mieszkańców

 sesja.2

 

 

Dnia 31 marca 2014 r. odbyła się sesja Rady Gminy Godów. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia przedstawili min:

 

1. Gabriela Bała - Naczelnik WOOINiZK Starostwa Powiatowego - informacja nt. Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego

 

2. Marek Misiura - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - informacja dot. działalności KPPSP w 2013 r.

 

3. Zbigniew Radecki - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Godowie - informacja dot. działalności jednostek OSP z terenu Gminy Godów.

 

 

Informacje na temat utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawili:

 

1. Krzysztof Justyński - Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim - informacja nt. działalności KPP za 2013 r.

 

2. Przedstawiciel Komendy Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim - sprawozdanie ze służb za 2013 r.