Tematyka strony

 

Jednym z ważniejszych zadań stojącym przed samorządem gminnym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Powszechnie wiadomo, że zarówno w czasie wojny (stanu wojennego) jak i w czasie pokoju mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności. Katalog potencjalnych zagrożeń występujących zarówno w czasie wojny jak i pokoju jest bardzo obszerny.

 

W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać będzie przede wszystkim ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia ? broni jądrowej, chemicznej, biologicznej, a także broni klasycznej.

 

W czasie pokoju mogą zdarzyć się różne awarie w zakładach przemysłowych i elektrowniach, katastrofy transportowe, w wyniku których do atmosfery lub środowiska mogą przedostać się szkodliwe substancje promieniotwórcze, chemiczne i inne, groźne dla życia i zdrowia ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Osobną groźbę stwarza występowanie klęsk żywiołowych jak np. powodzie.

 

System ochrony ludności gminy przed zagrożeniami życia i zdrowia oparty jest na zintegrowanym współdziałaniu służb ratowniczych, właściwie zorganizowanej obronie cywilnej i systemie zarządzania kryzysowego oraz szkoleniach z zakresu powszechnej samoobrony ludności. System ten jest w stanie zapewnić mieszkańcom gminy podstawowy poziom ochrony pod warunkiem właściwego przygotowania społeczeństwa gminy do powszechnej samoobrony.

 

W oparciu o wyżej wymienione wymagania stworzono niniejszą stronę Internetową. Strona została podzielona na 7 modułów:

 

 • Aktualności,
 • Informator,
 • Dla mieszkańców,
 • Ostrzeżenia,
 • Pogoda i środowisko,
 • Podmioty,
 • Biuro.

 

Moduł ?Aktualności? zawiera najświeższe aktualności z Gminy Godów oraz najbliższego regionu, dotyczące zdarzeń kryzysowych, zagrożeń i wypadków oraz działań podejmowanych przez specjalistyczne instytucje i podmioty, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i usuwanie ich skutków.

 

Moduł ?Informator? zawiera ogólne informacje i dane na temat Gminy Godów, Powszechnej Samoobrony Ludności oraz Obrony Cywilnej Gminy Godów. W module przedstawiono również niniejszą tematykę strony.

 

Moduł ?Dla mieszkańców? zawiera szczegółowy wykaz potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Godów oraz poradniki i zalecenia, jak tych zagrożeń unikać, jak z nimi walczyć i jak się przed nimi zabezpieczać. W module zawarto także podstawowe informacje w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

W module ?Ostrzeżenia? udostępniono bezpośrednie linki do tematycznych stron internetowych innych, specjalistycznych podmiotów, publikujących ostrzeżenia hydrologiczne, meteorologiczne czy burzowe. Moduł zawiera także wykaz podstawowych telefonów alarmowych oraz zasady przekazywania informacji o zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach przez mieszkańców gminy do urzędu lub do innych podmiotów takich jak Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe.

 

W module ?Pogoda i środowisko? zamieszczono bezpośrednie linki do stron tematycznych nt. pogody, bieżących stanów wód w rzekach w regionie oraz jakości powietrza. W module zawarto także specjalny odnośnik dla kierowców, który umożliwia zapoznanie się z aktualną aurą na drogach, aktualnymi i prognozowanymi warunkami drogowymi oraz utrudnieniami w ruchu.

 

Moduł ?Podmioty? zawiera podstawowe dane informacyjne i kontaktowe podmiotów zewnętrznych zajmujących się zapewnieniem ochrony i obrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku.

 

W module ?Biuro? przedstawiono dane ogólne i kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Godów realizujących zadania z zakresu powszechnej samoobrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiono również podstawowe akty prawne z przedmiotowego zakresu oraz zawarte porozumienia.

 

Celem stworzenia strony było przede wszystkim.:

 

 • zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zagrożeniami, które mogą pojawić się na terenie gminy,
 • przekazanie informacji na temat komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych,
 • opracowanie poradników i zaleceń dla mieszkańców, jak postępować w określonych sytuacjach zagrożenia i w jaki sposób walczyć z niebezpieczeństwem,
 • rozpowszechnianie informacji nt. powszechnej samoobrony ludności wśród mieszkańców,
 • zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego itd.

 

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje, propozycje i porady jak należy postępować w przypadku zaistnienia zagrożenia, co, jak i kiedy powinniśmy zrobić, jak w ramach potrzeby w trudnej sytuacji pomóc sobie, rodzinie czy sąsiadom.

 

Mamy nadzieję, iż zawarte w naszym serwisie wskazówki i zalecania przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.