Powszechna Samoobrona Ludności

 

Ogólne regulacje dotyczące powszechnej samoobrony ludności zawiera dział IV, rozdz. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416). Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie zawiera nadal obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r., nr 91, poz. 421). Rozporządzenie to określa organizację, zasady i wymiar szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od tego obowiązku, właściwości organów w tych sprawach oraz zasady i tryb postępowania w sprawach nakładania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obowiązków w zakresie powszechnej samoobrony.

 

Zgodnie z definicją "Powszechna Samoobrona Ludności" to termin z zakresu teorii wojskowości, określający oddolną formę obrony narodowej, polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska. Zagrożenia te mogą wynikać zarówno z działalności ludzkiej, jak i z przyczyn naturalnych.

 

W ramach przygotowania do samoobrony mieszkańcy Gminy Godów posiadający obywatelstwo polskie mogą być zobowiązani do:

 

  • przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego;
  • zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
  • utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;
  • utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
  • wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.