Postępowanie po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzenia

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego

 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, ale rozważnie. Jeżeli nie ma możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, należy ukryć się w dowolnym zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłonę. Należy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

 

Przebywając na terenie otwartym należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary), opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez specjalistyczne służby, udać się do najbliższych budynków.

 

Osoby przebywające w pomieszczeniach zamkniętych, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych,
 • stosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń?
 • pozostać w pomieszczeniach,
 • zamknąć i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne,
 • przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych budynków,
 • założyć maski przeciwgazowe (jeśli są w posiadaniu),
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających wysiłku (duże zapotrzebowanie na tlen),
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora),
 • wygasić ogień w piecach, kotłach,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie chusteczkę, ręcznik itp.

 

Po usłyszeniu uprzedzenia

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody i paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC,
 • postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 

 • zachowywać się spokojnie,
 • przeciwdziałać panice i lękowi,
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

 

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 

Przebywając w pomieszczeniach należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.