Szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony

 

Obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowo zagadnienie szkolenia regulują:

 

 • Art. 168 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002, Nr 96, poz.850);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993, Nr 91, poz.421);
 • Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

 

Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

 

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.

 

Szkolenie to przeprowadza się w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

Zgodnie z art. 169 ustawy obowiązkowi szkolenia nie podlegają:

 

 1. osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia;
 2. osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy,
 3. kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;
 4. osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
 5. osoby sprawujące opiekę nad a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, b) osobami obłożnie chorymi, c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, e) osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 6. osoby pobierające naukę lub odbywające studia w szkołach wszystkich typów;
 7. osoby odbywające zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej oraz służbę zastępczą;
 8. żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.


Od obowiązku odbywania szkolenia mogą być zwolnieni:

 

 • żołnierze rezerwy posiadający karty mobilizacyjne do jednostek Sił Zbrojnych;
 • osoby posiadające karty przydziału do jednostek zmilitaryzowanych;
 • osoby posiadające karty przydziału do służby w obronie cywilnej.


Urząd Gminy Godów planuje przeprowadzać szkolenia dla mieszkańców gminy prowadzone w formie zorganizowanego szkolenia lub samokształcenia oraz zajęć praktycznych. Szkolenia mają przygotować ludność do rozpoznawania i prawidłowego reagowania na występujące zagrożenia w miejscu zamieszkania oraz do wykonywania zadań z zakresu powszechnej samoobrony. Szkolenia teoretyczne będą prowadzić instruktorzy obrony cywilnej, komendanci formacji obrony cywilnej oraz inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Szkolenia będą organizowane przez Wójta ? Szefa Obrony Cywilnej Gminy Godów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji i zakładów pracy.

 

Do przeprowadzenia szkoleń planuje się wykorzystać przede wszystkim:

 

 • dwumiesięcznik ?Jesteśmy? poprzez zamieszczanie artykułów o tematyce dotyczącej obrony cywilnej i ochrony ludności,
 • wykonanie i aktualizację niniejszej strony internetowej,
 • zlecenie opracowania i dystrybucję ulotek lub broszur dotyczących ostrzegania i alarmowania oraz zachowania się w trakcie wystąpienia zagrożeń,
 • zebrania sołeckie oraz zebrania organizacji społecznych.