Informowanie o zagrożeniach

 

W sytuacji stwierdzenia lub pozyskania wiarygodnej informacji o zaistniałym lub zbliżającym się zagrożeniu (lub zdarzeniu), takim jak poważna kolizja drogowa, pożar, katastrofa budowlana, znalezienie niewybuchu lub niewypału, podłożenie ładunku wybuchowego (bomby), wybuchu w obiekcie (miejscu) publicznym, znacznym podniesieniu się poziomu rzeki, awarii infrastruktury komunalnej i innych, informację tego typu należy niezwłocznie przekazać do odpowiednich służb oraz do Urzędu Gminy Godów. W urzędzie uruchomione jest całodobowe alarmowanie. Za przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów w godzinach pracy Urzędu Gminy Godów odpowiada pracownik właściwy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

Telefon: 32 476 50 65, w. 27

 

Przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów telefonicznych poza godzinami pracy urzędu realizowane jest przez Wójta, a razie jego nieobecności przez Zastępcę Wójta.

 

Telefony:

             Wójt:  512 288 208

             Z - ca Wójta: 502 265 574

 

W uzasadnionych przypadkach, wymagających uruchomienia stosownych procedur bezpieczeństwa, Wójt lub jego zastępca przekazują otrzymane ostrzeżenia (alarmy) pracownikom właściwym ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

W sytuacji kryzysowej, w przypadku zidentyfikowania poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, w Urzędzie Gminy Godów zostanie uruchomiony całodobowy dyżur. Informacja o uruchomieniu całodobowego dyżuru wraz z podaniem nr telefonu służbowego będącego w dyspozycji osoby pełniącej dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem o zauważonym (stwierdzonym) zagrożeniu należy:

 

  1. rozmowę prowadzić spokojnie i rzeczowo,
  2. podawać jak najwięcej informacji i szczegółów zdarzenia,
  3. określić możliwie najdokładniej lokalizację zdarzenia (adres),
  4. scharakteryzować zagrożenie (opisać przedmiot, przebieg zdarzenia, jego charakter, cechy szczególne itp.),
  5. podać własne imię i nazwisko,
  6. podać adres zamieszkania i numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie,
  7. po zakończeniu rozmowy z dyspozytorem należy przez chwilę poczekać na zwrotne połączenie celem weryfikacji zgłoszenia.