Ochotnicze Straże Pożarne

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Godów

dostępny jest tutaj

 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to podstawowa gminna formacja powołana do realnego reagowania kryzysowego czyli do zapobiegania zagrożeniom, udziału w akcjach oraz zwalczania negatywnych następstw klęsk żywiołowych.

W Gminie Godów działają cztery jednostki OSP typu S-1, zrzeszające ok. 100 przeszkolonych członków, zdolnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kwalifikacje strażaków są na bieżąco podnoszone dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie straży biorący udział w akcjach mają przeszkolenie przynajmniej podstawowe.

Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający sprawność reagowania i bezpieczeństwo w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP pozostaje specjalistyczny sprzęt: samochody strażackie, łódź, motopompy, pilarki spalinowe, agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, radiostacje nasobne, elementy odzieży ochronnej strażaków (buty wodery, kurtki "sztormiak", rękawice i buty specjalne), kilka tysięcy worków przeciwpowodziowych.

Jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (OSP Gołkowice i OSP Skrzyszów) biorą także udział w ćwiczeniach w ramach tego systemu.

Działalność prewencyjna OSP to stały kontakt jednostek ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, organizacja Turniejów Wiedzy Pożarniczej, konkursów rysunkowych, pokazów umiejętności strażaków, zwiedzanie remiz strażackich przez uczniów szkół. Prowadzone są pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i z zakresu bezpieczeństwa w szkołach i na zebraniach sołeckich, a zagadnienia  ochrony przeciwpożarowej są przedstawiane na Sesjach Rady Gminy.