Zagrożenia zidentyfikowane w Gminie Godów


Zagrożenie to zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie danego systemu lub powoduje niekorzystne (niebezpieczne) zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym. Zagrożenia to ogół czynników, najczęściej zewnętrznych, powodujących pojawianie się różnych barier, przeszkód i przeciwności, utrudniających realizację przyjętej strategii rozwoju i bezpieczeństwa. Zagrożenia zawsze wpływają destruktywnie na poziom bezpieczeństwa i obniżają komfort i standardy funkcjonowania.

 

Każda katastrofa, kataklizm, zarówno o podłożu naturalnym jak i sztucznym (stworzonym przez człowieka), uczy pokory wobec sił natury oraz wykorzystywanej techniki i technologii. Bez względu na porę dnia i roku, możliwe jest wystąpienie szeregu poważnych zagrożeń, których potencjalnymi ofiarami mogą być mieszkańcy naszej gminy. Skala możliwych do wystąpienia zagrożeń i ich rodzaj są bardzo zróżnicowane.

 

Dlatego ważnym zadaniem samorządu gminnego jest informowanie ludności o możliwych, potencjalnych zagrożeniach, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na terenie gminy.

 

W niniejszym dziale przedstawiono charakterystykę podstawowych zagrożeń zidentyfikowanych w Gminie Godów.

Porozumienia i umowy

 

W celu realizacji niektórych kluczowych zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności, konieczne jest zawieranie stosownych umów lub porozumień z przedsiębiorcami czy innymi podmiotami zewnętrznymi, dotyczących wykonania określonych usług. Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów i porozumień w przedmiotowym zakresie:

 

 1. Porozumienie nr PO.PK.0818-1/10 w sprawie zabezpieczenia medycznego Gminy Godów w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawarte w dniu 25 listopada 2010 r pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Eugeniuszem Brzemia, prowadzącym działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego ? lek. Med. Eugeniusz Brzemia?, w Skrzyszowie.
 2. Porozumienie nr PO.PK.0818-2/10 w sprawie zabezpieczenia medycznego Gminy Godów w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawarte w dniu 25 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Joanną Białecką prowadzącą działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego SALUS lek. med. Joanna Białecka? w Gołkowicach.
 3. Porozumienie nr PO.PK.0818-3/10 w sprawie zabezpieczenia medycznego Gminy Godów w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawarte w Godowie w dniu 25 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Małgorzatą Fica ? Widenka, prowadzącą działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?MEDYK ? praktyka lekarza rodzinnego lek. med. Małgorzata Fica ? Widenka? w Łaziskach.
 4. Porozumienie nr OB.0818.12.2011 w sprawie organizacji punktu wydawania preparatów jodowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Godowie, zawarte w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Eugeniuszem Brzemia, prowadzącym działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego ? lek. med. Eugeniusz Brzemia?, w Godowie przy ul. 1 Maja 18.
 5. Porozumienie nr OB.0818.13.2011 w sprawie organizacji punktu wydawania preparatów jodowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Skrzyszowie, zawarte w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Eugeniuszem Brzemia, prowadzącym działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego ? lek. med. Eugeniusz Brzemia?, w Skrzyszowie przy ul. Wyzwolenia 10.
 6. Porozumienie nr OB.0818.14.2011 w sprawie organizacji punktu wydawania preparatów jodowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Gołkowicach, zawarte w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Joanną Białecką prowadzącą działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego SALUS lek. med. Joanna Białecka?, w Gołkowicach przy ul. Strażackiej 1.
 7. Porozumienie w sprawie zabezpieczenia dostaw piasku w czasie zagrożenia powodziowego, zawarte w dniu 10 czerwca 2013 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a  ?S.C. HALFAR Henryk, Grzegorz Halfar, Usługi Transportowe, Usługi Koparką?, ul. Piaskowa 9, 44 ? 338 Jastrzębie Zdrój.

Załatwianie spraw przez Internet

 

Chociaż wciąż dominującą tendencją jest załatwianie większości spraw urzędowych bezpośrednio w urzędzie, poprzez osobiste stawiennictwo, Gmina Godów świadczy wiele swoich usług także w Internecie. Dzięki temu obywatel lub przedsiębiorca w wielu sprawach nie musi już osobiście odwiedzać urzędu, aby rozpocząć czy wręcz w pełni załatwić daną sprawę.

 

Uwaga. W Internecie nie można załatwić wszystkich spraw, co uwarunkowane jest obowiązującymi przepisami prawa materialnego. Dlatego w wielu sprawach nadal konieczne jest osobiste stawiennictwo.

 

Jednakże nawet w przypadku tych spraw w Internecie można uzyskać wyczerpującą informację na temat: jak załatwić daną sprawę, jakie dokumenty są potrzebne, gdzie je złożyć, jak długo trwa załatwienie sprawy, gdzie można odebrać gotowy dokument itd.

 

Internet zapewnia więc pełny dostęp do informacji oraz wygodę. Dzięki Internetowi kontakt z Urzędem Gminy Godów może się rozpocząć o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na świecie. W komfortowy sposób pomaga to oszczędzić czas i ograniczyć koszty.

 

Chcę załatwić sprawę

Poradniki i zalecenia dla mieszkańców


Ważne jest nie tylko podawanie do publicznej wiadomości mieszkańców gminy informacji o potencjalnych zagrożeniach, które z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na terenie gminy ale także porad i wskazówek, informujących o sposobach zachowania się w określonych ekstremalnych sytuacjach.

 

Niniejszy dział zawiera artykuły dotyczące wskazówek dla ludności informujące o tym, jak należy postępować w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wystąpienia określonych zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia, jak minimalizować ich negatywne skutki.

 

Zastosowanie przedstawionych wskazówek i reguł postępowania pozwoli pomóc mieszkańcom gminy w przygotowaniach na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wskaże kierunek działań, mających na celu przeciwdziałanie i unikanie zagrożeń, walkę z zagrożeniem oraz minimalizację negatywnych następstw.

Jak postępować w przypadku pożaru

 

Profilaktyka przeciwpożarowa w domu

 

 • skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości,
 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel),
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem,
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania,
 • sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej,
 • nie włączaj naraz kilku urządzeń do jednego gniazda,
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
 • utrzymuj instalacją odgromową oraz kominową w dobrym stanie,
 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodziną posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji,
 • zapisz i zapamiętaj nr telefonu do straży pożarnej, naucz dzieci, jak informować przez telefon o pożarze,
 • przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji, określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuacją,
 • naucz członków rodziny, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych (głowa pochylona lub na kolanach, oddychanie przez wilgotne ręczniki itp.),

 

Uwaga!. Przechowując w mieszkaniu pojemniki z benzyną, rozpuszczalnikiem itp. ryzykujesz ? do wybuchu wystarczy tylko zapalnik

 

Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, wszcząć alarmowanie oraz powiadomić jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Przekazując informację o zdarzeniu dyspozytorowi należy wyraźnie podać następujące informacje:

 

 • miejsce zdarzenia (możliwie dokładny adres),
 • ogólną charakterystykę pożaru (pożar lasu, zadrzewień, budynku itd.),
 • charakterystykę zagrożonego terenu / obiektu (ilość kondygnacji budynku, dojazd, itp.),
 • dokładne miejsce pożaru np. na parterze, piętrze,
 • czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
 • nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, gdyż dyspozytor PSP może zwrotnie zweryfikować zgłoszenie zdarzenia).

 

W razie pożaru

 

 • szybko powiadomić o zaistniałej sytuacji innych użytkowników obiektu, znajdujących się najbliżej miejsca potencjalnego zagrożenia,
 • zachować spokój, nie wpadać w panikę,
 • podjąć próbę gaszenia ognia przy użyciu hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, koców gaśniczych),
 • usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi oraz cenne materiały i urządzenia,
 • wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
 • nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 • bezwzględnie nie gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
 • jeśli ubranie pali się na Tobie ? zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym nie gaś wodą tylko ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką,
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą ? mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,
 • jeśli ogień rozprzestrzenia się i jego ugaszenie wydaje się niemożliwe, jak najszybciej opuścić zagrożony obszar i udać się najkrótszą drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku oraz powiadomić straż pożarną,
 • gdy pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu ? zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli   tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem,
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i mokrym, przemieszczaj tuż przy podłodze ? dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne,
 • opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników; Uwaga. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie  widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.,
 • wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.

 

Po pożarze

 

Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś upewnić się, czy właściwe służby stwierdziły, że budynek jest bezpieczny. Nie należy włączać instalacji elektrycznej w budynku  (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku ? w razie ponownego włączenia wezwać upoważnionego pracownika technicznego lub służbę gazowniczą. Należy zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (p. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.

 

Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny i należy opuścić dom. O konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby pozostawić mienie pod ochroną. Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterią).

 

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy mieszkanie, dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.

 

Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

 

Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin)  może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować ponowne zapalenie się zawartości.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.