Zasady higieny na terenach powodziowych

 

Ogólne zasady higieny

 

Na terenach dotkniętych powodzią istnieje podwyższone ryzyko zakażenia chorobami przewodu pokarmowego (czerwonka, dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby). Choroby te wywołują zarazki, które przedostają się do ustroju człowieka wraz z pożywieniem i wodą. Aby uniknąć tego typu zakażenia należy:

 1. pić wodę tylko przegotowaną i ze wskazanych przez służbę sanitarno ? epidemiologiczną ujęć,
 2. pić mleko tylko przegotowane,
 3. nie spożywać zalanych produktów żywnościowych,
 4. myć bardzo dokładnie owoce przegotowaną wodą,
 5. myć często ręce mydłem, zwłaszcza przed jedzeniem i przystąpieniem do przygotowania posiłków,
 6. zachować drobiazgową czystość w toalecie,
 7. poddać się szczepieniom ochronnym,
 8. w przypadku zaburzeń jelitowych oraz stanów gorączkowych niezwłocznie zgłaszać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

 

Zdrowa żywność

 

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała oraz żywność, która miała kontakt z wodą powodziową jest wysoce szkodliwa dla zdrowia i należy ją bezwzględnie wyrzucić.

W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni wodoszczelnego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, o ile opakowanie nie zostało uszkodzone i produkt nie wykazuje żadnych zmian.

 

Uwaga. W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i tym podobnych objawów zatrucia pokarmowego bezzwłocznie zwróć się do lekarza.

 

Zdrowa woda

 

Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, groźne dla zdrowia i życia ludzkiego. Zalaniu mogą uleć instalacje wodociągowe, studnie, zbiorniki z wodą. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. Pod żadnym pozorem nie wolno pić wody z zalanych studni i nieszczelnych instalacji wodociągowych.

 

W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić, zdezynfekować i odkazić. Dopiero po zniszczeniu bakterii, w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, woda osiąga normy bezpieczeństwa dla zdrowia i ew. przydatność do spożycia. Odkażanie wody najlepiej przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej, używając to tego celu specjalne środki chemiczne wydane przez SANEPID.

 

Uwaga. Odkażanie niszczy w środowisku zewnętrznym drobnoustroje chorobotwórcze i ma na celu zapobieganie zakażeniom. Odkażanie nie usuwa jednak zanieczyszczeń chemicznych.

Co robić w sytuacji powodzi?

 

PRZED WYSTĄPIENIEM POWODZI

 

1) przygotuj się do powodzi zanim cię ona zaskoczy,

2) dowiedz się w Urzędzie Gminy:

 • czy mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym),
 • czy miejsce twojego domostwa jest położone powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody ? na podstawie historii powodzi na danym terenie,
 • czy i w jaki sposób publikowane będą ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym,
 • kiedy ogłaszane jest pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
 • jakie będą stosowane sposoby alarmowania na wypadek powodzi,

3) ubezpiecz siebie i mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty; przechowuj polisy ubezpieczeniowe, inne dokumenty i wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu,

4) jeśli mieszkasz na terenie często nawiedzanym przez powodzie, zgromadź niezbędne materiały i narzędzia budowlane, takie jak płyty ze sklejki, folia plastikowa, gwoździe budowlane, młotek i piła, podnośnik, łopaty, worki z piaskiem,

5) zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą,

6) naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu, naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną oraz jak nastroić radio na odbiór informacji o sposobie postępowania,

7) poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny, upewnij się czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.

 

Kiedy zagrożenie powodzią staje się realne (bardzo prawdopodobne)

 

1) sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu uniknięcia cofania się wody z systemu kanalizacyjnego oraz systemu drenażowego, w ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników,

2) przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres kilku dni i zdolnym do pomocy sobie i innym,

3) zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (łopaty, worki, piasek, folia plastikowa, gwoździe),

4) zaopatrz się w przydatny sprzęt: latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie, inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki), butle gazowe i kuchenki turystyczne,apteczkę pierwszej pomocy i podstawowe leki,

5) naładuj baterie w telefonach komórkowych,

6) informuj Urząd Gminy oraz Ochotniczą Straż Pożarną o bezpośrednim zagrożeniu powodziowym, podając jednocześnie swój adres zamieszkania oraz o potrzebie zaopatrzenia w worki przeciwpowodziowe ? worki będą do odbioru w remizach OSP na terenie gminy.

 

W CZASIE POWODZI

 

1) miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i ew. sposobach postępowania,

2) w przypadku chwilowego znajdowania się na terenie bezpośrednio zagrożonym natychmiast przemieszczaj się w wyżej położone miejsca,

3) zabezpiecz swoje mieszkanie, jeśli czas na to pozwala, wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne,

4) przenieś wartościowe wyposażenie domowe z piwnic i parteru na wyższe piętra,

5) w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne i nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie, wyłącz sieć gazową i wodociągową,

6) nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, które mogą być skażone,

7) nie spaceruj na obszarach zalanych, ponieważ szybko przemieszczająca się fala o wysokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka,

8) jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki, przy czym do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego,

9) jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj!

10) w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu,

11) ogranicz do minimum rozmowy z telefonów komórkowych, co zaoszczędzi baterie, w ten sposób nie będziesz obciążał sieci potrzebnej dla służb ratowniczych.

 

W czasie alarmu powodziowego:

 

 • nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody i stanu wód,
 • napełnij wanny, zlewy i inne pojemniki czystą wodą, w przypadku, gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej i przemysłowej,
 • wnieś do domu wszystkie zewnętrzne meble i tym podobne rzeczy,
 • jeśli otrzymałeś odpowiednie instrukcje od lokalnych władz, wyłącz wszystkie instalacje domowe na głównych wyłącznikach oraz zamknij główny zawór gazu,
 • bądź przygotowany do ewakuacji.

 

Jeśli jesteś w domu (w budynku):

 

 • włącz radio lub telewizor aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji,
 • zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne,
 • jeśli zostanie nakazane opuszczenie domu, zrób to natychmiast.

 

Jeśli jesteś na zewnątrz (w terenie):

 

 • udaj się na najwyższe miejsce w terenie i pozostań tam,
 • unikaj przekraczania wszelkich nurtów wodnych - jeśli nurt jest bardzo szybki, nawet 15 cm warstwa wody może zerwać z nóg dorosłego człowieka,

 

Jeśli jesteś w samochodzie:

 

 • jeżeli wjechałeś na teren objęty powodzią, zawróć i jedź inną drogą,
 • jeżeli znajdujesz się na obszarze zagrożonym podtopieniem lub zalaniem, a twój samochód jest unieruchomiony, opuść go natychmiast i udaj się na najwyższe miejsce w terenie.

 

W czasie ewakuacji:

 

 • jeśli zarządzono ewakuację, natychmiast stosuj się do poleceń osób/ratowników ją przeprowadzających; ewakuacja jest znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza zanim woda powodziowa stanie się zbyt głęboka dla pojazdów i przekraczających ją ludzi,
 • nasłuchuj w radiu instrukcji ewakuacyjnych i stosuj się do nich,
 • podążaj zalecanymi drogami ewakuacji ? skróty mogą być zablokowane.

 

PO POWODZI

 

1) jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą one być:

 • skażone produktami ropopochodnymi,
 • skażone innymi związkami chemicznymi,
 • skażone nieoczyszczonymi ściekami,
 • zakażone bakteriami chorobotwórczymi itp.,
 • znajdować się pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych,

2) nie używaj wód powodziowych do picia,

3) przebywaj z dala od zalanych zabudowań; w czasie wchodzenia do tego typu budynków zachowaj szczególną ostrożność,

4) sprawdź, czy fundamenty zalanego domu nie mają pęknięć lub innych uszkodzeń,

5) sprawdź ściany, podłogi, drzwi i okna aby się upewnić, że budynek nie grozi zawaleniem, uważaj na poluzowane tynki i sufity,

6) bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią, drogi i mosty mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru pojazdu,

7) nie przejeżdżaj przez wodę płynącą, nawet niewielki nurt wody potrafi porwać samochód,

8) miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność, wodę zdatną do picia i użytku ogólnego,

9) zwróć uwagę na zagrożenie pożarowe, pęknięte lub nieszczelne przewody gazowe, zalane instalacje elektryczne, zalane piece i urządzenia elektryczne, materiały łatwopalne i wybuchowe,

10) zwracaj szczególną uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny,

11) pamiętaj o wspomożeniu sąsiadów, którzy mogą wymagać specjalnej pomocy podczas opieki nad dziećmi, starszymi lub niepełnosprawnymi osobami,

12) wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,

13) poinformuj Urząd Gminy w Godów lub bezpośrednio odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie,

14) mieszkanie, narzędzia i sprzęt przydatne do dalszego użytkowania należy koniecznie zdezynfekować, gdyż wody powodziowe oraz naniesione zanieczyszczenia zawierają duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt,

15) przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi,

16) po opadnięciu wód gruntowych stopniowo odpompuj zalane piwnice ? około 1/3 pierwotnego poziomu wody codziennie, w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów,

17) jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w celu złożenia wniosku i uzyskania odszkodowania,

18) zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia,

19) skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania informacji o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi (tel. 32 4727733, 508 329 141)

 

Sprawdzanie instalacji w uszkodzonym domu

 

1) Sprawdź, czy nie występuje ulatnianie gazu. Jeśli czujesz w powietrzu zapach gazu lub słyszysz bulgocący lub syczący odgłos, otwórz okno i szybko opuść budynek. Jeśli możesz ? zamknij dopływ gazu zewnętrznym, głównym zaworem i wezwij pogotowie gazowe z telefonu w sąsiednim domu. Jeśli wyłączyłeś dopływ gazu z jakiegokolwiek powodu, to może być on z powrotem włączony tylko przez fachowca.

2) Zwróć uwagę na uszkodzenia instalacji elektrycznej. Jeśli widzisz iskrzenie, zerwane lub przepalone przewody, albo gorące miejsca w instalacji, wyłącz zasilanie na głównej tablicy bezpieczników lub głównym wyłącznikiem prądu. Jeśli musisz wejść do wody aby dostać się do tablicy bezpieczników, wezwij elektryka do pomocy.

3) Sprawdź uszkodzenia instalacji ściekowej i wodnej. Jeżeli podejrzewasz uszkodzenie odprowadzania ścieków, unikaj używania toalety i wezwij hydraulika. Jeśli uszkodzone są rury wodociągowe, powiadom przedsiębiorstwo wodociągowe i unikaj używania wody z kranów.

Zagrożenia gospodarcze

 

Kryzysy gospodarcze mogące wystąpić na terenie gminy będą ściśle związane z sytuacją gospodarczą państwa i jego otoczenia. Postępująca redukcja zatrudnienia i wzrost bezrobocia powoduje rosnące niezadowolenie społeczne, powiększanie się obszaru biedy, a co za tym idzie, wzrost pospolitej przestępczości. Szczególne niebezpieczeństwo niosą kradzieże i dewastacje urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, transportowych i sieci wodociągowych. Kryzys gospodarczy wpływa także na obniżenie zdolności do realizacji zadań gospodarczych na potrzeby obronne państwa.

Zagrożenia polityczno - militarne

 

Zmieniający się charakter uwarunkowań geopolitycznych sprawia, że nie można wykluczyć pojawienia się zagrożeń polityczno - militarnych i wojennych w dalszej perspektywie czasowej. Zagrożenie takie może być wykryte ze znacznym wyprzedzeniem, dlatego też zakłada się, że agresja zbrojna może być przede wszystkim agresją ograniczoną co do sił, czasu i przestrzeni, czyli mieć wymiar lokalny. Spośród dwóch rodzajów zagrożeń wojennych ryzyko o większym stopniu prawdopodobieństwa stanowi lokalny konflikt zbrojny (o ograniczonej skali). Charakteryzuje się on stosunkowo krótkim czasem narastania i zaskakującym rozpoczęciem działań zbrojnych oraz zmienną intensywnością od pierwszych dni jego trwania. W razie wojny, konfliktu lokalnego zgrupowania lądowe agresora mogą wtargnąć na terytorium gminy, przy jednoczesnym oddziaływaniu selektywnymi uderzeniami lotniczymi i rakietowymi, desantami powietrznymi, a także działaniami dywersyjnymi i terrorystycznymi. W trakcie ewentualnego konfliktu zbrojnego należy liczyć się z przegrupowaniami wojsk, które będą miały bezwzględne pierwszeństwo w trakcie przemieszczania się po drogach gminy. Nastąpią znaczne ograniczenia w nabywaniu paliw płynnych dla prywatnych użytkowników pojazdów mechanicznych. Pierwszeństwo (lub nawet wyłączność) będą posiadać pojazdy MON, MSWiA, ABW oraz realizujące zadania związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony. Podczas konfliktu zbrojnego na obszarze gminy należy brac pod uwagę migrację ludności, czy to w ramach planowej ewakuacji z terenu objętego kryzysem, czy podczas masowej ucieczki z rejonu prowadzenia działań zbrojnych.

Terroryzm i działania przestępcze

 

Na terenie Gminy Godów występuje minimalny stopień prawdopodobieństwa wystąpienia typowego aktu terrorystycznego, ze względu na prowincjonalny i wiejski charakter miejscowości. Bardziej prawdopodobne mogą okazać się pospolite działania przestępcze lub działania zorganizowanych grup mafijnych. Z uwagi na fakt, iż Gmina Godów jest gminą przygraniczną, otwarcie granic i swobodny przepływ ludności może narazić gminę na napływ nielegalnych imigrantów i uchodźców z innych państw (gł. Rumunów, Wietnamczyków, Ukraińców). Sytuacja ta może w konsekwencji spowodować wzrost niezadowolenia społecznego, pojawienie się ugrupowań przestępczych i rozwój pospolitej przestępczości. Podstawowe zdarzenia o charakterze przestępczo ? terrorystycznym, które potencjalnie mogą wystąpić na terenie gminy to: blokada dróg i szlaków komunikacyjnych, blokada budynku urzędu gminy, organizowanie manifestacji i wieców bez wymaganego zezwolenia, rozplakatowanie plakatów szkalujących działaczy samorządowych i politycznych mających na celu wywołanie niezadowolenia społecznego.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.