Szkody górnicze

 

Obecnie teren Gminy Godów nie jest zbytnio obciążony szkodami górniczymi. Wpływy eksploatacji prowadzonej w przeszłości już się na powierzchni ujawniły i nie pogłębiają się. Mimo, iż do północnej części gminy dochodzą istniejące obszary górnicze KWK ?Marcel? w Radlinie i KWK ?Jas-Mos? w Jastrzębiu-Zdroju, w obszarach tych, w granicach gminy, nie prowadzi się obecnie eksploatacji. Nie przewiduje się pojawienia się szkód górniczych w związku z bieżącymi planami wydobywczymi sąsiednich kopalń oraz nie sięgają tu również wpływy eksploatacji górniczej prowadzonej obecnie w gminach sąsiednich. Jednakże KWK ?Jas-Mos? prowadzi postępowanie w sprawie rozpoznania zasobów gazu i węgla w rejonie ?Gołkowice?. Rozpoczęcie wydobycia z planowanego do rozpoznania przez KWK ?Jas-Mos? złoża rejonu ?Gołkowice?, narazi na bezpośredni wpływ eksploatacji górniczej sołectwa Gołkowice i Skrbeńsko. Dla tego terenu wskazuje się na potencjalną możliwość wystąpienia szkód górniczych. W sytuacji takiej sołectwa Gołkowice i Skrbeńsko znajdą się pod wpływem bezpośrednich oddziaływań eksploatacji górniczej. Najbardziej podatnym na wpływy górnicze elementem środowiska stałyby się w takiej sytuacji rzeka Szotkówka, płynąca przez środek rozpoznawanego złoża i obiekty techniczne (budynki i sieci instalacyjne). Zagrożeniem dla rzeki, przy jej niewielkim spadku podłużnym, są możliwe deformacje powierzchni terenu, mogące wpływać na warunki przepływu wody. Zagrożeniem dla budynków czy sieci stałyby się deformacje powierzchni (wstrząsy gruntu), do których istniejąca zabudowa nie jest przystosowana. Do głównych zagrożeń gminy wynikających z możliwej eksploatacji złóż węgla kamiennego należy zaliczyć uszkodzenia instalacji podziemnych, a w szczególności: awarie magistrali i sieci gazowniczych i wodociągowych, awarie ciągów kanalizacyjnych, uszkodzenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, uszkodzenia budynków mieszkalnych w wyniku tąpnięć lub obniżania się gruntu, uszkodzenia nawierzchni dróg, uszkodzenia wiaduktów i mostów, uszkodzenia obiektów przemysłowych oraz instalacji technologicznych. W przypadku wystąpienia powyższych zagrożeń wynikających z prowadzonej eksploatacji złóż węgla należy liczyć się z wtórnymi zagrożeniami dla ludności, takimi jak: zawalenie się budynków mieszkalnych, uwalnianie się gazu z uszkodzonych magistrali i sieci gazowniczych, powstawanie zapadlisk na ciągach dróg, zatopień i podtopień budynków mieszkalnych w wyniku uszkodzenia magistrali i sieci wodnych, przerwy w dostawie gazu, wody, energii elektrycznej dla ludności i zakładów pracy, zaniki lub brak łączności telefonicznej, zakłócenia w komunikacji telefonicznej, katastrofy i wypadki na drogach, uwolnienie się materiałów niebezpiecznych, w tym toksycznych środków przemysłowych i wybuchowych.

 

Strefy zagrożeń:

 

  1. sołectwo Gołkowice,
  2. sołectwo Skrbeńsko,
  3. rzeka Szotkówka.

Zagrożenie chemiczne

 

Zasadnicze przyczyny skażeń chemicznych związanych z uwolnieniem niebezpiecznych środków chemicznych to:

 

  • celowo przeprowadzone skażenia na skutek działań nieprzyjaciela (działania wojenne, dywersyjne lub grup terrorystycznych),
  • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych,
  • wypadki autocystern.

 

Jedną z głównych przyczyn skażeń chemicznych może być celowe działanie nieprzyjaciela w czasie wojny lub ataki grup terrorystycznych. W przypadku użycia przez nieprzyjaciela bojowych środków chemicznych (bojowych środków trujących - BST) skażenie chemiczne terenu może być bardzo poważne. Środki te służą do porażania lub zabijania ludzi oraz do skażania terenu. Są to toksyczne związki chemiczne, których właściwości chemiczne i fizyczne umożliwiają militarne zastosowanie. Ich charakterystyczną cechą jest śmiertelne lub szkodliwe działanie na organizmy żywe (ludzi, zwierzęta i rośliny). BST stanowią podstawowy składnik broni chemicznej. Celem ich użycia jest skażenie atmosfery, terenu, obiektów przemysłowych, pojazdów i infrastruktury wojskowej, upraw, itd.BST są najczęściej cieczami lub ciałami stałymi, rzadziej gazami. W stanie bojowym występują w postaci par i aerozoli.

 

Poważne źródło skażenia chemicznego terenu to katastrofy w obiektach przemysłowych. Awarie w zakładach przemysłowych wiążą się zazwyczaj z pożarami i wybuchami oraz uwolnieniami do otoczenia substancji niebezpiecznych. Te występując w postaci gazów, par lub cieczy mogą być przenoszone przez wiatr oraz wodę na znaczne odległości, stanowiąc poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Na terenie Gminy Godów występuje jednak umiarkowany stopień bezpośredniego zagrożenia spowodowanego uwolnieniem się toksycznych odpadów i środków przemysłowych ze względu na brak dużych zakładów chemicznych w tym rejonie.Gmina ze względu na swoje położenie w sporej odległości od większych miast przemysłowych nie jest bezpośrednio narażona na ewentualne skutki, jakie mogą powstać w wyniku awarii lub katastrof zakładów chemicznych. Nie można jednak wykluczyć, że w efekcie zniszczeń części zakładów przemysłowych, do atmosfery zostanie uwolniona pewna ilość toksycznych substancji, w wyniku czego mogą powstać lokalne zatrucia. Jedyne poważniejsze zagrożenie skażeniem chemicznym może wiązać się z awarią w pobliskiej przygranicznej elektrowni w Detmarovicach (Republika Czeska).

 

Zagrożenia chemiczne na terenie Gminy Godów wynikają także ze stale wzrastającego natężenia transportu (w tym związanego oddaniem do użytku nowej autostrady A-1) oraz z zapotrzebowania różnego rodzaju mediów do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych. Duża intensywność w przewożeniu materiałów niebezpiecznych niesie za sobą poważne zagrożenia. Awarie związane z przedostaniem się mediów niebezpiecznych do środowiska w ruchu drogowym mogą nastąpić przy załadunku i rozładunku, w czasie manewrów lub kolizji środków transportu, zagrażając skażeniem gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza. Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej   substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu nr rozpoznawczy, nr substancji wg wykazu ONZ.

Zagrożenia ekologiczne

 

Gmina Godów leży w rejonie zaliczanym do Obszarów Ekologicznego Zagrożenia. Zagrożenie to dotyczy wszystkich elementów środowiska naturalnego tj. powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz występującej na tym terenie flory i fauny. Głównym powodem tego stanu jest bliskość dwóch okręgów przemysłowych: Górnośląskiego i Rybnickiego. Niebagatelny wpływ na degradację środowiska naturalnego mają również mieszkańcy gminy poprzez emisję niską z pieców i kotłów węglowych, intensywny sposób eksploatacji gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych (chemizacja rolnictwa), ścieki bytowe odprowadzane do rowów i cieków, dzikie wysypiska oraz podmioty gospodarcze działające na terenie gminy (wyrobiska, hałdy, dzikie wysypiska). Z dużych cieków nierodzimych do czystych zalicza się wyłącznie Piotrówkę, pozostałe rzeki są zanieczyszczone w stopniu pozaklasowym. Mimo, iż wszystkie rzeki wpływające na obszar gminy są już bardzo zanieczyszczone na odcinku poprzedzającym jej terytorium (za wyjątkiem Piotrówki), są także zanieczyszczane przez lokalne źródła gminy: ścieki z gospodarstw domowych, barów, kawiarń itp. Głównym źródłem zanieczyszczenia tych wód są ścieki gospodarczo ? bytowe. Nieszczelne szamba oraz nielegalne wyloty kanalizacji stanowią poważne zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Na terenie gminy można zauważyć dzikie wysypiska śmieci, składowanych w naturalnych lub sztucznych zagłębieniach. Wysypiska te przeciekają, ponieważ nie są skutecznie odizolowane od podłoża. Stąd pewna ilość silnie toksycznych odpadów chemicznych trafia do wód powierzchniowych i podziemnych. Poważne zagrożenie chemiczne stanowią również detergenty, które wraz z zawartością szamb przedostają się na pola, a następne do wód, stawów i rzek. Pod względem skażenia atmosfery główne czynniki stanowią niska emisja i spaliny samochodowe. Część zanieczyszczeń napływa również ze strony czeskiej, z okręgu karwińsko ? ostrawskiego oraz z pobliskiej elektrowni w Detmarovicach. Skażenia chemiczne wód są przeciętne, a ich głównym źródłem są opady atmosferyczne zawierające znaczny ładunek związków siarki i azotu, a także różnych pyłów. Istotny dla zdrowia ludzi i zwierząt jest zakres skażenia gleb metalami ciężkimi, takimi jak ołów i kadm. W gminie na podstawie pobranych prób z gruntów użytkowanych rolniczo stwierdzono, iż zawartość ołowiu i kadmu jest niższa od dopuszczalnej, nie budzi więc zastrzeżeń. Najgroźniejszym źródłem zanieczyszczenia gleb na obszarze gminy (jak i całego województwa śląskiego) jest opad pyłów i metali śladowych. Na terenie gminy stwierdza się ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego PM10. Występuje ono przez cały rok. Jego przyczyną jest emisja zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania w sektorze komunalnym (niska emisja), w sektorze transportu drogowego oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Opad pyłu mierzony jest na terenie gminy przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczno w Wodzisławiu Śląskim. Można jednoznacznie stwierdzić, że prawie wszystkie pomiary wskazują na przekroczenia dopuszczalnej normy, która wynosi 50 mg/m2.

Zagrożenia sanitarne

 

Zagrożenie sanitarne wystąpić może w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np. uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych, nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych, skażenie terenu, ujęć wody w wyniku awarii, przedostanie się ścieków do ujęć wody w wyniku awarii.

 

Zagrożenie sanitarne i biologiczne (bakteriologiczne) na terenie gminy wiąże się głównie z wywozem ścieków gospodarczych na pola uprawne w celu ich nawadniania oraz nielegalnym wypompowywaniem szamb. Takie postępowanie budzi wiele zastrzeżeń, gdyż nie rozłożona bakteriologicznie zawartość szamb zawiera wiele bakterii chorobotwórczych. Innym źródłem zanieczyszczenia są ścieki gospodarczo ? bytowe. Nieszczelne szamba, uszkodzenia kanalizacji sanitarnej gminy oraz nielegalne wyloty kanalizacji stanowią poważne zagrożenie dla jakości wód.

 

Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Zagrożenia epidemiologiczne

 

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej, w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała. Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

 

Zagrożenia epidemiologiczne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Są one szczególnie niebezpieczne, gdyż w ławy sposób mogą być przenoszone, np. poprzez: wdychanie skażonego powietrza, spożywanie skażonej żywności, wody, lekarstw, jak również poprzez dotyk. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu po przez spożycie zakażonej żywności, wody, po przez kontakt z chorym człowiekiem, po przez wdychanie powietrza, w którym mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby.

 

Zagrożeniom epidemiologicznym na terenie Gminy Godów szczególnie mogą sprzyjać powodzie, które powodują zaburzenia równowagi biologicznej poprzez zalanie składowisk śmieci, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych itp. Szerzeniu się chorób zakaźnych sprzyjają przenosiciele drobnoustrojów (muchy, karaluchy, pchły, gryzonie). Do zakażenia może dojść również przez kontakty ludzi chorych ze zdrowymi. Ważniejszymi chorobami zakaźnymi wśród ludności na terenach objętych powodzią i terenach po-powodziowych mogą być: dur brzuszny, zatrucia pokarmowe, czerwonka bakteryjna, biegunki dziecięce, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B oraz tężec. Ponadto ze względu na brak czystej i nieskażonej wody może dochodzić do rozwoju chorób skóry takich jak: róża, ropowice, zakażenia gronkowcowe, grzybice, świerzb, itp. Szczególnym przypadkiem zagrożeń epidemiologicznych na terenie gminy może być świadome działanie człowieka w celu wywołania epidemii i podobnych niebezpieczeństw.

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.