Szacowanie strat i dofinansowanie

 

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego jest walka ze skutkami określonej sytuacji kryzysowej poprzez likwidację powstałych uszkodzeń i strat, odbudowę zniszczeń i pozyskanie (w miarę możliwości) dofinansowania na realizację tych działań.

 

Ogólne zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek sam. terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych dostępne są na stronie serwisu informacyjnego ?Obrona Cywilna Kraju?.

 

Bezpośredni link do strony znajduje się tutaj

 

Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Jednym z zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest monitorowanie i zbieranie informacji  o sytuacji i zagrożeniach w województwie śląskim. WCZK na bieżąco monitoruje także stan rzek oraz poziom zagrożenia powodziowego. Wyniki monitoringu prezentowane są w postaci codziennego raportu zawierającego dane statystyczne nt. działań Policji i Państwowej Straży Pożarnej, działań w poszczególnych rodzajach zagrożeń oraz publikacji ostrzeżeń.

 

Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępne tutaj

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

IMGW prowadzi również systematyczne pomiary i obserwacje meteorologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne. Opracowuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej.

 

Ostrzeżenia meteorologiczne publikowane przez IMGW

 

Ostrzeżenia meteorologiczne publikowane są również przez serwis pogodynka.pl. Dostępne są one tutaj

Ostrzeżenia hydrologiczne

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ? Państwowy Instytut Badawczy to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP.

 

IMGW prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne. Opracowuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej. Prognozuje jakość zasobów wodnych. Opracowuje ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących. Zbieranie i przetwarzanie informacji dla władz publicznych i właścicieli wód przeprowadzane są według procedur standardowych określonych w rozporządzeniu.

 

ostrzeżenia hydrologiczne publikowane przez IMGW

 

Ostrzeżenia hydrologiczne publikowane są również przez serwis pogodynka.pl. Dostępne są one tutaj

Akty prawne

 

Uwaga. Niniejszy serwis internetowy nie jest powołany do udostępniania treści aktów prawnych. Wymienione niżej akty prawne, dotyczące organizacji i funkcjonowania powszechnej samoobrony ludności, obrony cywilnej i niektórych innych aspektów bezpieczeństwa są zamieszczane na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają charakteru oficjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem moc obowiązującą mają jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.


A. Ustawy:

 

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zmianami),
 2. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301 ze zmianami),
 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002 r., nr 113, poz. 985 ze zmianami),
 4. ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zmianami),
 5. ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063 ze zmianami).

 

B. Rozporządzenia:

 

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., nr 16, poz. 152),
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993, nr 91 poz. 421),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002, nr 96, poz. 850),
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002, nr 169., poz. 1391),
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. nr 116, poz. 1090),
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.