Dane ogólne, kontakt

Sprawy z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności realizowane są w Urzędzie Gminy Godów, w biurze nr 17. Prócz zadań związanych z Powszechną Samoobroną Ludności i Obroną Cywilną, w biurze realizowane są zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością. Do zadań tych należą min. sprawy obronne, w tym wojskowe, zarządzanie kryzysowe, ochrona informacji niejawnych. Pracownikiem biura jest mgr Daniel Wodecki - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Kontakt:

Urząd Gminy Godów

Pełnomocnik ds. OIN

44-340 Godów

ul. 1 Maja 53

biuro nr 17

tel. 32 476 50 65, wew. 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Samoobrona Ludności

 

Ogólne regulacje dotyczące powszechnej samoobrony ludności zawiera dział IV, rozdz. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416). Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie zawiera nadal obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r., nr 91, poz. 421). Rozporządzenie to określa organizację, zasady i wymiar szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od tego obowiązku, właściwości organów w tych sprawach oraz zasady i tryb postępowania w sprawach nakładania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obowiązków w zakresie powszechnej samoobrony.

 

Zgodnie z definicją "Powszechna Samoobrona Ludności" to termin z zakresu teorii wojskowości, określający oddolną formę obrony narodowej, polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska. Zagrożenia te mogą wynikać zarówno z działalności ludzkiej, jak i z przyczyn naturalnych.

 

W ramach przygotowania do samoobrony mieszkańcy Gminy Godów posiadający obywatelstwo polskie mogą być zobowiązani do:

 

 • przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego;
 • zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
 • utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;
 • utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
 • wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

 

Obrona Cywilna

 

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Atutem obrony cywilnej jest jej powszechność co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

 

Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe prawo wojenne, zwłaszcza Protokół dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

 

Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony cywilnej regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy międzynarodowego prawa wojennego mają zastosowanie przede wszystkim w okresie trwania konfliktu zbrojnego.

 

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona cywilna ma na celu:

 

 1. ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 2. ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 3. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej (FOC). W gminach FOC tworzą w drodze zarządzenia Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

 

Tworząc formacje uwzględnia się w szczególności skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie, stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy (przedsiębiorcy).

 

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r., który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r. W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw oraz zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

 

 • służba ostrzegawcza,
 • ewakuacja,
 • przygotowanie i organizowanie schronów,
 • obsługa środków zaciemnienia,
 • ratownictwo,
 • służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną,
 • walka z pożarami,
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne,
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia,
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej,
 • doraźne grzebanie zmarłych,
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania,
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Obrony Cywilnej można znaleźć tutaj

Akcja "Zima"

 

W sytuacji załamania się warunków pogodowych w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny, często obserwuje się wystąpienie śnieżyc i gołoledzi, co może spowodować poważne zagrożenia.

 

Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować blokadę i paraliż ruchu na drogach (śnieg, zaspy, oblodzenia), wypadki i katastrofy drogowe, zakłócenia w komunikacji. Z kolei bardzo niska temperatura wpływa na utrzymanie pokrywy śnieżnej na dachach, co prowadzi do oblodzenia dachów i grozi ich załamaniem.

 

Dlatego ważnym zadaniem samorządu gminnego w okresie zimowym jest sprawne przygotowanie i prowadzenie akcji ?ZIMA?. Zasadniczym celem akcji jest zapewnienie drożności i przejezdności szlaków komunikacyjnych na terenie gminy oraz systematycznego usuwania pokrywy śnieżnej z dachów. Wpływa to na ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

ABW

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres zadań ABW koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. ABW, jako służba specjalna, podlega kontroli cywilnej. Jej działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Status obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 

 

Zasadniczym zadaniem Agencji jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju. Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Gotowe opracowania przekazywane są właściwym organom konstytucyjnym. Przy realizacji zadań Agencja korzysta z uprawnień operacyjnych oraz procesowych.

 

 

ABW posiada swoje delegatury w miastach wojewódzkich. Gmina Godów podlega pod delegaturę ABW w Katowicach.

 

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.