Akty prawne

Uwaga. Niniejszy serwis internetowy nie jest powołany do udostępniania treści aktów prawnych. Wymienione niżej akty prawne, dotyczące organizacji i funkcjonowania powszechnej samoobrony ludności, obrony cywilnej i niektórych innych aspektów bezpieczeństwa są zamieszczane na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają charakteru oficjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem moc obowiązującą mają jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.


A. Ustawy:

 1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym,
 4. ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
 5. ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

B. Rozporządzenia:

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności,
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej,
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony,
 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Dane ogólne, kontakt

Sprawy z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności realizowane są w Urzędzie Gminy Godów, w biurze nr 17. Prócz zadań związanych z Powszechną Samoobroną Ludności i Obroną Cywilną, w biurze realizowane są zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością. Do zadań tych należą min. sprawy obronne, w tym wojskowe, zarządzanie kryzysowe, ochrona informacji niejawnych. Pracownikiem biura jest mgr Daniel Wodecki - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Kontakt:

Urząd Gminy Godów

Pełnomocnik ds. OIN

44-340 Godów

ul. 1 Maja 53

biuro nr 17

tel. 32 476 50 65, wew. 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powszechna Samoobrona Ludności

 

Ogólne regulacje dotyczące powszechnej samoobrony ludności zawiera dział IV, rozdz. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416). Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie zawiera nadal obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r., nr 91, poz. 421). Rozporządzenie to określa organizację, zasady i wymiar szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od tego obowiązku, właściwości organów w tych sprawach oraz zasady i tryb postępowania w sprawach nakładania przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obowiązków w zakresie powszechnej samoobrony.

 

Zgodnie z definicją "Powszechna Samoobrona Ludności" to termin z zakresu teorii wojskowości, określający oddolną formę obrony narodowej, polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska. Zagrożenia te mogą wynikać zarówno z działalności ludzkiej, jak i z przyczyn naturalnych.

 

W ramach przygotowania do samoobrony mieszkańcy Gminy Godów posiadający obywatelstwo polskie mogą być zobowiązani do:

 

 • przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego;
 • zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
 • utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;
 • utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
 • wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

 

Obrona Cywilna

 

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Atutem obrony cywilnej jest jej powszechność co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

 

Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe prawo wojenne, zwłaszcza Protokół dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych.

 

Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony cywilnej regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy międzynarodowego prawa wojennego mają zastosowanie przede wszystkim w okresie trwania konfliktu zbrojnego.

 

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona cywilna ma na celu:

 

 1. ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
 2. ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 3. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej (FOC). W gminach FOC tworzą w drodze zarządzenia Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

 

Tworząc formacje uwzględnia się w szczególności skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie, stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy (przedsiębiorcy).

 

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r., który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r. W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw oraz zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

 

 • służba ostrzegawcza,
 • ewakuacja,
 • przygotowanie i organizowanie schronów,
 • obsługa środków zaciemnienia,
 • ratownictwo,
 • służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną,
 • walka z pożarami,
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne,
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia,
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej,
 • doraźne grzebanie zmarłych,
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania,
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat Obrony Cywilnej można znaleźć tutaj

Akcja "Zima"

 

W sytuacji załamania się warunków pogodowych w okresie późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny, często obserwuje się wystąpienie śnieżyc i gołoledzi, co może spowodować poważne zagrożenia.

 

Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować blokadę i paraliż ruchu na drogach (śnieg, zaspy, oblodzenia), wypadki i katastrofy drogowe, zakłócenia w komunikacji. Z kolei bardzo niska temperatura wpływa na utrzymanie pokrywy śnieżnej na dachach, co prowadzi do oblodzenia dachów i grozi ich załamaniem.

 

Dlatego ważnym zadaniem samorządu gminnego w okresie zimowym jest sprawne przygotowanie i prowadzenie akcji ?ZIMA?. Zasadniczym celem akcji jest zapewnienie drożności i przejezdności szlaków komunikacyjnych na terenie gminy oraz systematycznego usuwania pokrywy śnieżnej z dachów. Wpływa to na ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.