PCZK

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Wodzisławiu Śląskim jest zasadniczym węzłem przepływu informacji w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych na terenie całego powiatu wodzisławskiego. PCZK ściśle współpracuje z innymi centrami oraz z powiatowymi jednostkami wykonawczymi, np. ze stanowiskami dowodzenia policji, służb ratunkowych, straży pożarnych itd. Do zadań PCZK należy min. komunikowanie się z ośrodkami powiatowymi niższego i wyższego szczebla, realizującymi monitoring oraz współpraca z ośrodkami reagowania poszczególnych instytucji i służb. Informacje o zaistniałych zdarzeniach, które mogą w konsekwencji zrodzić sytuację kryzysową na terenie gminy, powinny jak najszybciej dotrzeć do PCZK. PCZK spełnia zasadniczą rolę w obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

 

 

Link do strony PCZK w Wodzisławiu Śląskim znajduje się tutaj

Ochotnicze Straże Pożarne

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Godów

dostępny jest tutaj

 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to podstawowa gminna formacja powołana do realnego reagowania kryzysowego czyli do zapobiegania zagrożeniom, udziału w akcjach oraz zwalczania negatywnych następstw klęsk żywiołowych.

W Gminie Godów działają cztery jednostki OSP typu S-1, zrzeszające ok. 100 przeszkolonych członków, zdolnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kwalifikacje strażaków są na bieżąco podnoszone dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie straży biorący udział w akcjach mają przeszkolenie przynajmniej podstawowe.

Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający sprawność reagowania i bezpieczeństwo w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP pozostaje specjalistyczny sprzęt: samochody strażackie, łódź, motopompy, pilarki spalinowe, agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, radiostacje nasobne, elementy odzieży ochronnej strażaków (buty wodery, kurtki "sztormiak", rękawice i buty specjalne), kilka tysięcy worków przeciwpowodziowych.

Jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (OSP Gołkowice i OSP Skrzyszów) biorą także udział w ćwiczeniach w ramach tego systemu.

Działalność prewencyjna OSP to stały kontakt jednostek ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, organizacja Turniejów Wiedzy Pożarniczej, konkursów rysunkowych, pokazów umiejętności strażaków, zwiedzanie remiz strażackich przez uczniów szkół. Prowadzone są pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i z zakresu bezpieczeństwa w szkołach i na zebraniach sołeckich, a zagadnienia  ochrony przeciwpożarowej są przedstawiane na Sesjach Rady Gminy.

Państwowa Straż Pożarna

 

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

 

Gmina Godów wchodzi w skład terenu operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.

 

KPPSP w Wodzisławiu Śląskim zabezpiecza teren powiatu wodzisławskiego, w szczególności w skład jej terenu operacyjnego wchodzą (oprócz Gminy Godów) Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) to jednostka administracji wojskowej zajmująca się administracją rezerw osobowych. WKU pełni rolę organu wykonawczego MON i jest podporządkowana bezpośrednio szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wojskowy Komendant Uzupełnień odpowiada za realizowanie problematyki obronnej i administracji wojskowej administrowanego terenu.

 

Do podstawowych zadań WKU należy min.:

 1. współdziałanie z samorządami w zakresie polityki obronnej państwa;
 2. powoływanie żołnierzy rezerwy do czynnej (kontraktowej) służby wojskowej lub do odbycia ćwiczeń wojskowych;
 3. rekrutacja kandydatów do szkół wojskowych;
 4. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
 5. ewidencja wojskowa osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

 

Gmina Godów administracyjnie podlega pod WKU w Rybniku, które obejmuje swym zasięgiem Miasto Rybnik, Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Powiat Raciborski, Miasto Jastrzębie-Zdrój i Żory.

 

Szczegółowe informacje na temat WKU w Rybniku dostępne tutaj

Straż Miejska

 

 

Straż miejska to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta, mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawą działania straży jest ustawa o strażach gminnych.

 

W dniu 27.02.2009 r. zawarto porozumienie pomiędzy miastem Wodzisław Śląski, a Gminą Godów, o utworzeniu wspólnej straży miejskiej.

 

Do głównych zadań strażników należą min:

 

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

 

 

Szczegółowe informacje nt. Straży Miejskiej Wodzisławia Śl. znajdziesz tutaj

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.