ABW

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres zadań ABW koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. ABW, jako służba specjalna, podlega kontroli cywilnej. Jej działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Status obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 

 

Zasadniczym zadaniem Agencji jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju. Swoje obowiązki ABW wypełnia m.in. poprzez uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Gotowe opracowania przekazywane są właściwym organom konstytucyjnym. Przy realizacji zadań Agencja korzysta z uprawnień operacyjnych oraz procesowych.

 

 

ABW posiada swoje delegatury w miastach wojewódzkich. Gmina Godów podlega pod delegaturę ABW w Katowicach.

 

PCZK

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Wodzisławiu Śląskim jest zasadniczym węzłem przepływu informacji w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych na terenie całego powiatu wodzisławskiego. PCZK ściśle współpracuje z innymi centrami oraz z powiatowymi jednostkami wykonawczymi, np. ze stanowiskami dowodzenia policji, służb ratunkowych, straży pożarnych itd. Do zadań PCZK należy min. komunikowanie się z ośrodkami powiatowymi niższego i wyższego szczebla, realizującymi monitoring oraz współpraca z ośrodkami reagowania poszczególnych instytucji i służb. Informacje o zaistniałych zdarzeniach, które mogą w konsekwencji zrodzić sytuację kryzysową na terenie gminy, powinny jak najszybciej dotrzeć do PCZK. PCZK spełnia zasadniczą rolę w obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

 

 

Link do strony PCZK w Wodzisławiu Śląskim znajduje się tutaj

Ochotnicze Straże Pożarne

Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Godów

dostępny jest tutaj

 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to podstawowa gminna formacja powołana do realnego reagowania kryzysowego czyli do zapobiegania zagrożeniom, udziału w akcjach oraz zwalczania negatywnych następstw klęsk żywiołowych.

W Gminie Godów działają cztery jednostki OSP typu S-1, zrzeszające ok. 100 przeszkolonych członków, zdolnych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kwalifikacje strażaków są na bieżąco podnoszone dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie straży biorący udział w akcjach mają przeszkolenie przynajmniej podstawowe.

Jednostki wyposażone są w sprzęt zapewniający sprawność reagowania i bezpieczeństwo w akcjach. W dyspozycji jednostek OSP pozostaje specjalistyczny sprzęt: samochody strażackie, łódź, motopompy, pilarki spalinowe, agregaty prądotwórcze, węże tłoczne i ssawne, drabiny, radiostacje nasobne, elementy odzieży ochronnej strażaków (buty wodery, kurtki "sztormiak", rękawice i buty specjalne), kilka tysięcy worków przeciwpowodziowych.

Jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (OSP Gołkowice i OSP Skrzyszów) biorą także udział w ćwiczeniach w ramach tego systemu.

Działalność prewencyjna OSP to stały kontakt jednostek ze wszystkimi szkołami z terenu gminy, organizacja Turniejów Wiedzy Pożarniczej, konkursów rysunkowych, pokazów umiejętności strażaków, zwiedzanie remiz strażackich przez uczniów szkół. Prowadzone są pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i z zakresu bezpieczeństwa w szkołach i na zebraniach sołeckich, a zagadnienia  ochrony przeciwpożarowej są przedstawiane na Sesjach Rady Gminy.

Państwowa Straż Pożarna

 

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

 

Gmina Godów wchodzi w skład terenu operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl.

 

KPPSP w Wodzisławiu Śląskim zabezpiecza teren powiatu wodzisławskiego, w szczególności w skład jej terenu operacyjnego wchodzą (oprócz Gminy Godów) Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) to jednostka administracji wojskowej zajmująca się administracją rezerw osobowych. WKU pełni rolę organu wykonawczego MON i jest podporządkowana bezpośrednio szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wojskowy Komendant Uzupełnień odpowiada za realizowanie problematyki obronnej i administracji wojskowej administrowanego terenu.

 

Do podstawowych zadań WKU należy min.:

  1. współdziałanie z samorządami w zakresie polityki obronnej państwa;
  2. powoływanie żołnierzy rezerwy do czynnej (kontraktowej) służby wojskowej lub do odbycia ćwiczeń wojskowych;
  3. rekrutacja kandydatów do szkół wojskowych;
  4. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
  5. ewidencja wojskowa osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.

 

Gmina Godów administracyjnie podlega pod WKU w Rybniku, które obejmuje swym zasięgiem Miasto Rybnik, Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Powiat Raciborski, Miasto Jastrzębie-Zdrój i Żory.

 

Szczegółowe informacje na temat WKU w Rybniku dostępne tutaj

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.