Policja

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia.

 

Nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Godów sprawuje Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.

 

KPP w Wodzisławiu Śląskim zasięgiem działania obejmuje teren całego powiatu wodzisławskiego.

 

Bezpośrednio nadzorującym jest Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.

Zagrożenie promieniowaniem radioaktywnym

 

Skażenie promieniotwórcze (radioaktywne)  to znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, organizmów żywych, budynków i wielkich obszarów, powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej. Skażona żywność nie nadaje się do spożycia, gdyż w ten sposób niebezpieczne substancje mogą zostać związane w komórkach organizmu. Nie jest też możliwe uzdatnienie skażonej żywności ani wody w warunkach domowych. Zasadniczo na skażonym obszarze nie ma środków do życia. Wszelkie zboża i rośliny uprawne giną lub wchłonąwszy substancje promieniotwórcze same stają się źródłem napromieniowania.

 

Czas trwania skażenia promieniotwórczego wynosi od kilku godzin do kilku tygodni, a nawet miesięcy i lat. Skażenie powstałe w chwili opadania substancji (pyłów) promieniotwórczych z pierwotnego źródła (np. obłoku wybuchu jądrowego) jest nazywane pierwotnym. Natomiast skażenie powstałe w wyniku przebywania w terenie skażonym lub na skutek zetknięcia się ze skażonymi przedmiotami nazywamy skażeniem wtórnym.Zmienność wiatru powoduje, że miejsca wystąpienia skażenia oraz jego intensywność nie dają się przewidzieć.

 

Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na ciało: odległość, osłona oraz czas. Im większa odległość od źródła promieniowania, tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych awarii elektrowni jądrowych może zostać zarządzona ewakuacja, aby oddalić ludność od źródła promieniowania. Im cięższe i gęstsze materiały chronią od źródła promieniowania, tym korzystniej. Dlatego w czasie wypadków radiologicznych często zaleca się pozostawanie w domu. W niektórych, mniej groźnych przypadkach ściany domu będą wystarczającym zabezpieczeniem. W większości przypadków poziom natężenia promieniowania szybko spada. Im dłużej osoba jest narażona na szkodliwe promieniowanie, tym większe jest zagrożenie, zaś ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy wielkość pochłoniętej dawki. Po wystąpieniu wypadków radiologicznych lokalne władze będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie zagrożenie.

 

Skażenie promieniotwórcze może powstać na skutek:

 

 • awarii elektrowni jądrowej - wycieku promieniotwórczego z instalacji jądrowych (zwykle substancji chłodzącej reaktor) oraz emisji radioaktywnych gazów na skutek przegrzania stosu (lub wybuchu) w elektrowni,
 • po wybuchu bomby jądrowej, w rezultacie opadania substancji promieniotwórczych z obłoku wybuchu jądrowego oraz w wyniku tworzenia się ich pod działaniem neutronów (tzw. promieniotwórczość wzbudzona),
 • niewłaściwego składowania materiałów radioaktywnych.

 

Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej, dlatego zagrożenia radiologiczne mają charakter zewnętrzny. W promieniu do ok. 310 km od granic Polski występuje 10 czynnych elektrowni jądrowych (25 bloków ? reaktorów energetycznych) o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto ok. 17 GWe. Potencjalne zagrożenie dla Gminy Godów stanowią przede wszystkim elektrownie jądrowe pracujące na terytorium Czech i Słowacji. W odległości ok. 140 ? 250 km od południowej granicy Gminy Godów znajdują się czynne bloki energetyczne z reaktorami atomowymi: EJ DUKOVANY (Czechy), EJ TEMELIN (Czechy), EJ BOHUNICE (Słowacja), EJ MOCHOWCE (Słowacja). Również elektrownie jądrowe pracujące na terytorium południowo ? wschodnim Niemiec, zachodniej Ukrainie oraz na terytorium Węgier, w przypadku awarii, stwarzają poważne zagrożenie. W szczególności wymienione elektrownie jądrowe obejmują:

 

14 reaktorów WWER-440 (każdy o mocy 440 MWe):

 • 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),
 • 4 bloki elektrowni Paks (Węgry),
 • 2 bloki elektrowni Mochovce (Słowacja),
 • 2 bloki elektrowni Bohunice (Słowacja),
 • 4 bloki elektrowni Dukovany (Czechy),

 

6 reaktorów WWER-1000 (każdy o mocy 1000 MWe):

 • 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),
 • 2 bloki elektrowni Chmielnicki (Ukraina),
 • 2 bloki elektrowni Temelin (Czechy),

 

4 reaktory BWR:

 • 1 blok elektrowni Krümmel (RFN) o mocy 1316 MWe,
 • 3 bloki elektrowni Oskarshamn (Szwecja) - o mocach 487, 623 i 1197 MWe,

 

1 reaktor RBMK - 1 blok elektrowni Ignalina (Litwa) 1300 MWe.

 

Wystąpienie awarii elektrowni jądrowej z jednej strony jest mało prawdopodobne, gdyż sektor ten posiada najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony należy brać pod uwagę celowe działania terrorystyczne, ukierunkowane na uszkodzenie elektrowni i spowodowanie wybuchu radioaktywnego. Potencjalne zagrożenie skażeniem promieniotwórczym jest zawsze bardzo wysokie. Awarie siłowni i instalacji atomowych mogą być przyczyną powstania rozległych stref skażonych promieniotwórczo, które w efekcie mogą powodować ogromne straty biologiczne wśród ludności i otaczającego środowiska naturalnego. W przypadku awarii któregokolwiek z wymienionych obiektów, obszar gminy może znaleźć się w strefie zagrożenia promieniotwórczego, a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych gmina znajdzie się w strefie umiarkowanego skażenia.

Niewybuchy i niewypały

 

Na terenie Gminy Godów istnieje realne prawdopodobieństwo natrafienia na pozostałości ładunków wybuchowych lub pocisków po II Wojnie Światowej. Na środki te najczęściej natrafia się w trakcie prowadzenia różnych prac wykopaliskowych, np. podczas prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej czy innej infrastruktury komunalnej. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa i ostrożności po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu i niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może powodować poważne konsekwencje związane z eksplozją materiału i poszkodowaniem osób postronnych, łącznie z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe. Na terenie Gminy Godów można natrafić z szczególności na następujące rodzaje niewybuchów i niewypałów:

 

 1. zapalniki,
 2. pociski,
 3. bomby lotnicze,
 4. naboje artyleryjskie i karabinowe,
 5. granaty,
 6. ładunki materiałów wybuchowych,
 7. złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

 

 

Zagrożenia wywołane infrastrukturą komunalną

 

Zagrożenia tego typu związane są z występowaniem na terenie gminy różnego rodzaju urządzeń i instalacji, takich jak: gazowe, energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne, umiejscowione pod ciągami komunikacyjnymi. Awaria tych sieci i instalacji może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców oraz ich mienia w sposób bezpośredni i pośredni.

 

Awarie instalacji i sieci energetycznych. Uszkodzenia, złamania słupów podtrzymujących linie wysokiego, średniego lub niskiego napięcia, przerwanie kabli i sieci itd. grozi bezpośrednim porażeniem prądem elektrycznym. Linie wysokiego napięcia, które biegną wzdłuż wałów rzeki Szotkówki, zahaczają o rosnące poniżej drzewa. Sytuacja taka stwarza ryzyko wystąpienia pożarów kompleksów leśnych i zadrzewień oraz porażenia prądem. Należy zaznaczyć, że usuwanie wszelkich przeszkód powstających na liniach przesyłu prądu jest zadaniem przedsiębiorstwa dostarczającego energię elektryczną.

 

Awarie techniczne linii przesyłowych gazu. Awarie te mogą spowodować rozszczelnienie przewodów i wydobywanie się lub ulatnianie gazu, co wiąże się z przedostawaniem substancji toksycznych do wód i gleb oraz powietrza. Ulatnianie się gazu w pomieszczeniach zamkniętych i nie wietrzonych grozi wzrostem stężenia gazów w powietrzu i zatruciami. W krytycznych sytuacjach zatrucie może prowadzić do zgonu. Ponadto grozi wybuch gazu i zniszczenie całych instalacji, uszkodzenia budynków itd.

 

Rozszczelnienie magistrali wodnych. Awaria ta może oznaczać miejscowe podtopienia oraz przedostanie się do wody pitnej niebezpiecznych substancji. Bardzo groźne w skutkach może być skażenie biologiczne lub chemiczne wody pitnej dostarczanej i doprowadzanej do mieszkańców systemem rurociągów. Skażona woda może wywoływać wiele chorób i zachorowań, a w ekstremalnych przypadkach prowadzić do zgonów. Skażenie wody pitnej niebezpiecznymi bakteriami lub substancjami chemicznymi oznacza wstrzymanie jej dostaw i prowadzi do deficytu wody na obszarze dotkniętym kryzysem.

 

Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych. Kolektory ściekowe podczas eksploatacji ulegają uszkodzeniom związanym głównie ze starzeniem się materiału, z jakiego są wykonane, błędami montażowymi, nieszczelnością połączeń, a także nadmiernym (w stosunku do założeń projektowych) statycznym lub dynamicznym obciążeniem gruntu nad przewodem. Część uszkodzeń powstaje już na etapie budowy kanalizacji, co jest związane z niewłaściwym składowaniem, transportem i układaniem przewodów w wykopie. Wszystkie uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych można podzielić na sześć grup:

 

 1. nieszczelności,
 2. przeszkody przy przepływie,
 3. uszkodzenia korozyjne wewnątrz kanału,
 4. ścieralność ścian,
 5. odchylenia położenia,
 6. odkształcenia oraz uszkodzenia mechaniczne.

 

Niektóre z uszkodzeń kanałów, głównie nieszczelności, odchylenia położenia oraz uszkodzenia mechaniczne mogą wywoływać infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału lub niebezpieczną eksfiltrację ścieków do gruntu. W obydwu przypadkach następuje osłabienie gruntu wokół kanału oraz powstawanie pustych przestrzeni, które z czasem mogą prowadzić do groźnych katastrof budowlanych.

 

Uszkodzenia sieci i rowów odwadniających. Starzejące się i ulegające degradacji w wyniku zaniedbań eksploatacyjnych sieci odwadniające, zatory rowów, liczne przemiany urbanistyczne, a także fakt, że wraz ze wzrostem poziomu zagospodarowania terenów następuje zwiększenie stopnia uszczelnienia powierzchni (a co za tym idzie również szybkości spływu), ma wpływ na występowanie lokalnych podtopień i powodzi, podczas intensywnych opadów i roztopów.

 

Awaria sieci telekomunikacyjnych. Uszkodzenie sieci powoduje przerwy w łączności. W obecnych czasach, gdzie dominującą rolę odgrywa niezakłócony przepływ informacji i danych, nawet krótkotrwałe przerwy w łączności przewodowej lub bezprzewodowej mogą okazać się tragiczne w skutkach.

 

Wadliwa instalacja grzewcza. Jest ona częstą przyczyną zatruciem tlenkiem węgla. Tlenek węgla (CO) jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie węgiel posiadają. Gaz ten nie posiada smaku, zapachu, barwy, przez co jest trudny do wykrycia bez specjalistycznego oprzyrządowania. Jest nieco lżejszy od powietrza (gęstość 0,967), przez co łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi. Przekroczenie dopuszczalnej dawki CO oznacza śmierć.

 

Do wtórnych skutków wymienionych wyżej zdarzeń należy zaliczyć: brak wody pitnej, zakażenia wody, zakażenia ludzi i zwierząt, uszkodzenia nawierzchni dróg w stopniu nie nadającym się do użytkowania (zapadliska, osuwiska), wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, przerwania połączeń telefonicznych i światłowodów, pożary.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.