Zagrożenia wywołane infrastrukturą komunalną

 

Zagrożenia tego typu związane są z występowaniem na terenie gminy różnego rodzaju urządzeń i instalacji, takich jak: gazowe, energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne, umiejscowione pod ciągami komunikacyjnymi. Awaria tych sieci i instalacji może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców oraz ich mienia w sposób bezpośredni i pośredni.

 

Awarie instalacji i sieci energetycznych. Uszkodzenia, złamania słupów podtrzymujących linie wysokiego, średniego lub niskiego napięcia, przerwanie kabli i sieci itd. grozi bezpośrednim porażeniem prądem elektrycznym. Linie wysokiego napięcia, które biegną wzdłuż wałów rzeki Szotkówki, zahaczają o rosnące poniżej drzewa. Sytuacja taka stwarza ryzyko wystąpienia pożarów kompleksów leśnych i zadrzewień oraz porażenia prądem. Należy zaznaczyć, że usuwanie wszelkich przeszkód powstających na liniach przesyłu prądu jest zadaniem przedsiębiorstwa dostarczającego energię elektryczną.

 

Awarie techniczne linii przesyłowych gazu. Awarie te mogą spowodować rozszczelnienie przewodów i wydobywanie się lub ulatnianie gazu, co wiąże się z przedostawaniem substancji toksycznych do wód i gleb oraz powietrza. Ulatnianie się gazu w pomieszczeniach zamkniętych i nie wietrzonych grozi wzrostem stężenia gazów w powietrzu i zatruciami. W krytycznych sytuacjach zatrucie może prowadzić do zgonu. Ponadto grozi wybuch gazu i zniszczenie całych instalacji, uszkodzenia budynków itd.

 

Rozszczelnienie magistrali wodnych. Awaria ta może oznaczać miejscowe podtopienia oraz przedostanie się do wody pitnej niebezpiecznych substancji. Bardzo groźne w skutkach może być skażenie biologiczne lub chemiczne wody pitnej dostarczanej i doprowadzanej do mieszkańców systemem rurociągów. Skażona woda może wywoływać wiele chorób i zachorowań, a w ekstremalnych przypadkach prowadzić do zgonów. Skażenie wody pitnej niebezpiecznymi bakteriami lub substancjami chemicznymi oznacza wstrzymanie jej dostaw i prowadzi do deficytu wody na obszarze dotkniętym kryzysem.

 

Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych. Kolektory ściekowe podczas eksploatacji ulegają uszkodzeniom związanym głównie ze starzeniem się materiału, z jakiego są wykonane, błędami montażowymi, nieszczelnością połączeń, a także nadmiernym (w stosunku do założeń projektowych) statycznym lub dynamicznym obciążeniem gruntu nad przewodem. Część uszkodzeń powstaje już na etapie budowy kanalizacji, co jest związane z niewłaściwym składowaniem, transportem i układaniem przewodów w wykopie. Wszystkie uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych można podzielić na sześć grup:

 

 1. nieszczelności,
 2. przeszkody przy przepływie,
 3. uszkodzenia korozyjne wewnątrz kanału,
 4. ścieralność ścian,
 5. odchylenia położenia,
 6. odkształcenia oraz uszkodzenia mechaniczne.

 

Niektóre z uszkodzeń kanałów, głównie nieszczelności, odchylenia położenia oraz uszkodzenia mechaniczne mogą wywoływać infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanału lub niebezpieczną eksfiltrację ścieków do gruntu. W obydwu przypadkach następuje osłabienie gruntu wokół kanału oraz powstawanie pustych przestrzeni, które z czasem mogą prowadzić do groźnych katastrof budowlanych.

 

Uszkodzenia sieci i rowów odwadniających. Starzejące się i ulegające degradacji w wyniku zaniedbań eksploatacyjnych sieci odwadniające, zatory rowów, liczne przemiany urbanistyczne, a także fakt, że wraz ze wzrostem poziomu zagospodarowania terenów następuje zwiększenie stopnia uszczelnienia powierzchni (a co za tym idzie również szybkości spływu), ma wpływ na występowanie lokalnych podtopień i powodzi, podczas intensywnych opadów i roztopów.

 

Awaria sieci telekomunikacyjnych. Uszkodzenie sieci powoduje przerwy w łączności. W obecnych czasach, gdzie dominującą rolę odgrywa niezakłócony przepływ informacji i danych, nawet krótkotrwałe przerwy w łączności przewodowej lub bezprzewodowej mogą okazać się tragiczne w skutkach.

 

Wadliwa instalacja grzewcza. Jest ona częstą przyczyną zatruciem tlenkiem węgla. Tlenek węgla (CO) jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym składzie węgiel posiadają. Gaz ten nie posiada smaku, zapachu, barwy, przez co jest trudny do wykrycia bez specjalistycznego oprzyrządowania. Jest nieco lżejszy od powietrza (gęstość 0,967), przez co łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi. Przekroczenie dopuszczalnej dawki CO oznacza śmierć.

 

Do wtórnych skutków wymienionych wyżej zdarzeń należy zaliczyć: brak wody pitnej, zakażenia wody, zakażenia ludzi i zwierząt, uszkodzenia nawierzchni dróg w stopniu nie nadającym się do użytkowania (zapadliska, osuwiska), wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, przerwania połączeń telefonicznych i światłowodów, pożary.

Katastrofy budowlane i awarie techniczne

 

Na terenie Gminy Godów istnieje stosunkowo duże ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej lub awarii technicznej, co jest związane z występowaniem na danym terenie licznych budowli, budynków i obiektów inżynierskich. Na szczególną uwagę zasługują wszystkie obiekty publiczne. Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej bardzo często pojawiają się także zagrożenia wtórne od instalacji i sieci:

 

 1. Instalacja elektryczna może powodować porażenie ofiar lub ratowników, dodatkowo może inicjować zapalenie się materiałów, a w połączeniu z utleniającym się gazem wybuchy.
 2. Instalacja wodociągowa stwarza zagrożenie zatopienia ofiar katastrofy znajdujących się w niższych częściach budynku.
 3. Instalacja ciepłownicza stwarza zagrożenie podobnie jak instalacje wodne, szczególnie w okresach grzewczych.
 4. Instalacja gazowa jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, gdyż jej rozszczelnienie i uszkodzenie bezpośrednio stwarza zagrożenie wybuchu lokalnego oraz może powodować zatrucie ofiar.

 

Typowe zagrożenia budowlane

 

Na terenie Gminy Godów nie występują budynki wysokie, które stanowiły by istotne zagrożenia budowlane. Jednakże potencjalnych katastrof budowlanych nie można zupełnie wykluczyć. Na potencjalną i tragiczną w skutkach katastrofę budowlaną narażone są w szczególności obiekty, budynki i budowle użyteczności publicznej. Pod uwagę należy wziąć również występowanie w pobliżu gminy elektrowni Detmarovice w Czechach (ok. 1 km od południowej granicy gminy, która jest jednocześnie granicą państwa). Katastrofa budowlana tego obiektu oznaczałaby uwolnienie się do atmosfery dużej ilości toksycznych odpadów i środków przemysłowych, co mogłoby spowodować poważne skażenie rejonu i stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz całej przyrody.

 

Katastrofy obiektów mostowych

 

Do katastrof technicznych możliwych do wystąpienia na terenie gminy należy zaliczyć potencjalne katastrofy obiektów inżynierskich, np. mostów i wiaduktów. Z uwagi na dynamiczny rozwój komunikacji w ostatnich latach (budowa autostrady A-1) oraz prognozy dalszego wzrostu w tej dziedzinie (rozwój społeczno ? gospodarczy gminy) mogą nastąpić ogromne obciążenia dynamiczne i statyczne tych obiektów. Przy silnych obciążeniach związanych z transportem, intensywnej eksploatacji i ograniczonych remontach, ich degradacja techniczna postępuje stosunkowo szybko i niespodziewanie, a jej efekty mogą być bardzo groźne. Wykaz mostów i wiaduktów na terenie gminy przedstawiono w poprzednim aneksie.

Zagrożenia sezonu letniego

 

Ze względu na powszechnie obserwowane zmiany klimatyczne i anomalia pogodowe należy się liczyć z typowymi zagrożeniami sezonu letniego (upały, susze, wichury, burze i ulewne deszcze, gradobicia itp.).

 

Upały 

 

Upał to pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. Tak wysokie temperatury niszczą nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne, mogą też być szkodliwe dla zdrowia.

 

Susze

 

Susze wywołane są przez wysokie temperatury i brak opadów. Do suszy dochodzi głównie na obszarach o wysokiej temperaturze, bowiem one jeszcze dodatkowo wysuszają glebę i zbiorniki wodne. Susze powodują wysychanie zbiorników wodnych, co jest przyczyną strat w gospodarce. Susza jest procesem rozciągniętym w czasie. Wystąpienie długotrwałych susz (szczególnie w okresach letnich), może prowadzić do wystąpienia pożarów w kompleksach leśnych oraz zakłóceń w gospodarce wodnej. Do głównych skutków suszy należy zaliczyć: zwiększoną palność ściółki w kompleksach leśnych, zwiększoną palność torfowisk i użytków rolnych, wysychanie upraw rolnych, co prowadzi do radykalnego ograniczenia hodowli bydła i trzody chlewnej przez rolników, deficyty wody, co może doprowadzić do jej racjonowania.

 

Wichury, huragany

 

Silny wiatr może burzyć budynki, niszczyć uprawy, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami, zrywać mosty, zadaszenia oraz przyczyniać się do ofiar śmiertelnych. Szczególnym rodzajem silnego wiatru jest trąba powietrzna. Jest ona wirem atmosferycznym o stosunkowo małej średnicy, lecz wyjątkowo dużej sile. Wirujące w trąbie powietrze osiąga ogromną prędkość, przekraczającą niekiedy 400 km/h. Cały układ obraca się w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara. W przypadku wystąpienia tego typu zagrożeń należy liczyć się z: uszkodzeniem napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, uszkodzeniem drzewostanu i spowodowanie zatarasowania dróg, uszkodzeniem budynków mieszkalnych i zakładów pracy; dużymi stratami materialnymi w drzewostanie, budynkach, środkach ruchomych.

 

Burze

 

Burze połączone są jednymi z najniebezpieczniejszych zjawisk w przyrodzie. Najczęstszą przyczyną występowania burz jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy, gradobicia i wichury. Zagrożenia tego typu mogą powodować duże straty materialne i uciążliwości dla ludności zamieszkałej w rejonie wystąpienia zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy liczyć się z: pożarami powstałymi wskutek uderzenia pioruna, uszkodzeniami linii energetycznych i stacji trafo, lokalnymi podtopieniami.

 

Gradobicia

 

Grad to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami) o średnicy powyżej 5 mm. Opad gradu następuje zwykle w ciepłej porze roku z mocno rozbudowanych chmur typu cumulonimbus i bywa połączony z silnym opadem deszczu. Obfity grad ze szczególnie dużymi gradzinami może spowodować znaczące straty, w szczególności w rolnictwie.

Zagrożenie pożarowe

stop.pozarom.traw

 Pożary to najbardziej popularna i odznaczająca się najbardziej niszczycielską siłą kategoria zagrożeń technicznych. Pożary można umownie podzielić na pożary naturalne i sztuczne. Pożary naturalne wywołane są przez siły przyrody  (np. pożary lasów od wyładować atmosferycznych potęgowane długotrwałą suszą i wysoką temperaturą powietrza, pożary łąk powodowane samozapaleniem, wyładowaniami atmosferycznymi itd). Groźne są również pożary przemysłowe i komunalne. Dotyczą one różnych instalacji przemysłowych, paliw itd. W pożarach przemysłowych, prócz bezpośredniego zagrożenia życia istnieje niebezpieczeństwo skażenia terenu substancjami spalanymi.

Wszystkie pożary ze względu na miejsce, w którym powstały, można podzielić na pożary wewnętrzne, zewnętrzne lub przestrzenne. Do pierwszej grupy zalicza się w zasadzie te pożary, które powstały wewnątrz pomieszczenia lub budynku. Do pożarów zewnętrznych lub przestrzennych można zaliczyć pożary lasów, które należą do najczęściej występujących klęsk żywiołowych.

Najczęstszą przyczyną pożarów lasów są wyładowania atmosferyczne. Drugą co do częstotliwości przyczyną pożarów lasów są podpalenia, inne przyczyny wynikają z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Często przyczyną pożarów jest samozapalenie się nagromadzonej na dnie lasu biomasy lub samozapalenia się torfu znajdującego się pod powierzchnią gruntu.

Na terenie Gminy Godów istnieje poważne zagrożenie pożarowe wynikające z zwartej budowy wiejskiej, dużego nasycenia sieci i instalacji gazowych oraz występowania naturalnych kompleksów leśnych. Zagrożenie pożarowe wiąże się głównie z przyczynami ich powstawania, do których należy zaliczyć: nieostrożność osób dorosłych prowadzących remonty z użyciem ognia otwartego, awarie techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych, podpalenia celowe, zapłony wywołane siłami natury np. od uderzeń piorunem, długotrwałe susze szczególnie w okresach letnich na terenach leśnych i upraw rolnych oraz wypalanie traw i ściernisk przez rolników w okresach jesiennych. Na terenie Gminy Godów mamy do czynienia zarówno z zagrożeniem wystąpienia pożarów sztucznych jak i naturalnych.

Na ryzyko pożarów sztucznych narażone są w szczególności następujące obiekty:

 1. stacje paliw,
 2. zabytkowe, drewniane Kościoły w Łaziskach i Gołkowicach,
 3. inne obiekty należące do strefy ochrony konserwatorskiej oraz zabytki,
 4. domy mieszkalne,
 5. inne budynki i budowle.

Naturalne zagrożenie pożarowe na terenie Gminy Godów występuje szczególnie w lasach i obszarach zalesionych. Powierzchnia lasów na terenie gminy jest stosunkowo niewielka, jednak kompleksy leśne i połacie występują w każdym ze sołectw. Na pożary tego typu narażone są następujące kompleksy leśne:

 1.  kompleks leśny na pograniczu Godowa i Skrzyszowa i Gołkowic,
 2.  kompleks leśny na pograniczu Krostoszowic i Skrzyszowa,
 3.  przygraniczne zadrzewienia na pograniczu Godowa, Łazisk i sąsiedniej gminy Gorzyce.

 

Wypalanie traw

 

Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wypalanie traw jest przyczyną wielu pożarów. Obszary wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

UWAGA!!! Wypalanie trwa jest surowo zabronione.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za wypalanie trwa grożą surowe sankcje. Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł.  Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zmianami), kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Zagrożenie powodziowe

 

Ze względu na ukształtowanie geograficzne Gminy Godów oraz fakt, iż teren badanej gminy opada w kierunku zlewisk czterech rzek (Olza, Szotkówka, Leśnica, Piotrówka), najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem naturalnym występującym na terenie Gminy Godów jest zagrożenie powodziowe. W granicach gminy dochodzi do połączenia wymienionych rzek. Wszystkie dopływają tu spoza granic gminy, dwie z nich (Piotrówka i Olza) mają ponadto powiązania międzynarodowe. Skanalizowanie spływu deszczowego w górze zlewni przyspiesza odpływ i potęguje falę wezbraniową dopływającą do terenu gminy. Cieki płynące przez Gminę Godów nie mają charakteru górskiego, niemniej co kilka lat wzbierają, zalewając tereny wzdłuż koryt wymienionych rzek. Największe zagrożenia w tym zakresie występują w okresie letnim i wiosennym. W okresie letnim bardzo często grozi wystąpienie powodzi opadowej, spowodowanej nadmiernymi opadami deszczu. Suma roczna opadów atmosferycznych wynosi 767 mm, z czego najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu. Największe wartości wody wysokiej (SWQ) rzeki Godowa osiągają więc w okresie letnim, zwykle w lipcu. Maksimum to jest szczególnie zaznaczone na dużych rzekach. Pochodzenie głównego maksimum letniego jest typowo opadowo ? deszczowe. W okresie wczesnej wiosny (lub na przełomie zimy i wiosny) często zdarzają się podtopienia lub powodzie roztopowe, powodowane gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej i zalegającego lodu. Nagłe ocieplenie (szczególnie w rejonach górskich) i gwałtowny spływ wód może w rezultacie doprowadzić do pojawienia się niebezpiecznej fali powodziowej na Olzie. Monitorowana hydrologicznie Szotkówka wykazuje dość wyraźne, ale mniejsze maksimum również w okresie wiosennym, w marcu.

 

Powodzie na terenie Gminy Godów zasadniczo powodowane są naturalną zmiennością pór roku i związane są z nadmiernymi opadami deszczu w regionie w okresie wiosennym i letnim. Główne przyczyny wystąpienia powodzi to intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne i cofka postępująca od rzeki Olzy. Zagrożenie powodziowe na terenie gminy związane jest także z istniejącymi budowlami hydrotechnicznymi (spiętrzającymi wodę), zbiornikami retencyjnymi i innymi sztucznymi zbiornikami wodnymi na dopływach Olzy na terytorium Czech. Budowle hydrotechniczne mogą stwarzać poważne zagrożenia powodziowe na ciągu cieku wodnego poniżej budowli hydrotechnicznej. Duże zagrożenie występuje w przypadkach rozmycia wału, na skutek uszkodzenia obwałowań, w skutek celowego uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę (śluzy) lub w sytuacjach, gdy zbiorniki są maksymalnie napełnione, w przypadku większego dopływu wody do zbiornika niż możliwości techniczne jej zrzutu. W sytuacji nadmiernych, obfitych i długotrwałych opadów atmosferycznych zapory mogą zostać częściowo zwolnione, co często prowadzi do powstania niebezpiecznej fali powodziowej na rzece Olza.

 

Największe powodzie w Gminie Godów miały miejsce w latach 1986, 1997 i 2010. Średnio co 11 ? 12 lat Gmina Godów zostaje w dużej części zalana przez wody powodziowe. Zalewane zostają wówczas duże powierzchnie terenów położonych w dolinie Olzy, Piotrówki, Szotkówki i częściowo Leśnicy. Powodzie mniejszych rozmiarów i lokalne podtopienia zdarzają się znacznie częściej. Ich zasięg i negatywne skutki są jednak mniej dotkliwe dla mieszkańców. Dla przykładu Piotrówka wylewa co roku, gównie za sprawą roztopów wiosennych. Jednak zalane obszary to tereny niezabudowane, wyłącznie łąki, pola uprawne lub nieużytki.

 

Najbardziej zagrożone tereny zabudowane i zamieszkałe (domostwa i posesje):

 1. ul. Jana III Sobieskiego w Gołkowicach (?Głębocz?),
 2. ul. Dębina w Gołkowicach,
 3. ul. Powstańców Śląskich w Godowie (na pograniczu z Łaziskami),
 4. ul. Gliniki w Godowie,
 5. ul. Graniczna w Godowie,
 6. ul. Nowa w Godowie,
 7. ul. 1 Maja w Godowie.

 

Zagrożone tereny niezabudowane (łąki, pola uprawne, odłogi):

 1. część ul. Granicznej w Godowie,
 2. depresyjna część Skrbeńska (głównie tereny przygraniczne),
 3. pozostałe tereny przygraniczne.

 

Część wsi Godów oraz Gołkowice ma niekorzystne położenie dolinne i jest miejscem gdzie wysoka woda na rzece Szotkówka może dosięgać zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W tej części gminy, przy niekorzystnym splocie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, spotykają się fale powodziowe głównych rzek gminy i zdarzają się powodzie zagrażające mieniu mieszkańców. W zagrożonej zalaniem części doliny Olzy, Piotrówki i Leśnicy praktycznie nie ma zabudowań. Wylewy mogą powodować straty w użytkach łąkowych lub w zasiewach, ale nie przynoszą strat w urządzeniach technicznych i budynkach. Zalewowe części dolin są w większości wolne od zabudowań, w związku z czym na tych obszarach nie powstaje zagrożenie powodziowe dla ludzi lub mienia.

 

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.