wykaz telefonów alarmowych

nr telefonu

Podmiot

Instytucje zewnętrzne

999

Pogotowie

998

Straż Pożarna

997

Policja

992

Pogotowie Gazowe

991

Pogotowie Energetyczne

112

Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego

Telefony gminne

512 288 208

Wójt Mariusz Adamczyk

502 265 574

Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk

669 289 104

Pracownik właściwy ds. Zarządzania Kryzysowego

32 476 50 65

32 476 50 66

32 476 51 00

telefony służbowe czynne w godzinach pracy urzędu

Uwaga. Pod nr 112 można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Jednakże w  sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (997, 998, 999), ponieważ ogólny numer 112 może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

Informowanie o zagrożeniach

 

W sytuacji stwierdzenia lub pozyskania wiarygodnej informacji o zaistniałym lub zbliżającym się zagrożeniu (lub zdarzeniu), takim jak poważna kolizja drogowa, pożar, katastrofa budowlana, znalezienie niewybuchu lub niewypału, podłożenie ładunku wybuchowego (bomby), wybuchu w obiekcie (miejscu) publicznym, znacznym podniesieniu się poziomu rzeki, awarii infrastruktury komunalnej i innych, informację tego typu należy niezwłocznie przekazać do odpowiednich służb oraz do Urzędu Gminy Godów. W urzędzie uruchomione jest całodobowe alarmowanie. Za przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów w godzinach pracy Urzędu Gminy Godów odpowiada pracownik właściwy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

Telefon: 32 476 50 65, w. 27

 

Przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów telefonicznych poza godzinami pracy urzędu realizowane jest przez Wójta, a razie jego nieobecności przez Zastępcę Wójta.

 

Telefony:

             Wójt:  512 288 208

             Z - ca Wójta: 502 265 574

 

W uzasadnionych przypadkach, wymagających uruchomienia stosownych procedur bezpieczeństwa, Wójt lub jego zastępca przekazują otrzymane ostrzeżenia (alarmy) pracownikom właściwym ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

W sytuacji kryzysowej, w przypadku zidentyfikowania poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, w Urzędzie Gminy Godów zostanie uruchomiony całodobowy dyżur. Informacja o uruchomieniu całodobowego dyżuru wraz z podaniem nr telefonu służbowego będącego w dyspozycji osoby pełniącej dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem o zauważonym (stwierdzonym) zagrożeniu należy:

 

  1. rozmowę prowadzić spokojnie i rzeczowo,
  2. podawać jak najwięcej informacji i szczegółów zdarzenia,
  3. określić możliwie najdokładniej lokalizację zdarzenia (adres),
  4. scharakteryzować zagrożenie (opisać przedmiot, przebieg zdarzenia, jego charakter, cechy szczególne itp.),
  5. podać własne imię i nazwisko,
  6. podać adres zamieszkania i numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie,
  7. po zakończeniu rozmowy z dyspozytorem należy przez chwilę poczekać na zwrotne połączenie celem weryfikacji zgłoszenia.

 

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.