Zagrożenie pożarowe

stop.pozarom.traw

 Pożary to najbardziej popularna i odznaczająca się najbardziej niszczycielską siłą kategoria zagrożeń technicznych. Pożary można umownie podzielić na pożary naturalne i sztuczne. Pożary naturalne wywołane są przez siły przyrody  (np. pożary lasów od wyładować atmosferycznych potęgowane długotrwałą suszą i wysoką temperaturą powietrza, pożary łąk powodowane samozapaleniem, wyładowaniami atmosferycznymi itd). Groźne są również pożary przemysłowe i komunalne. Dotyczą one różnych instalacji przemysłowych, paliw itd. W pożarach przemysłowych, prócz bezpośredniego zagrożenia życia istnieje niebezpieczeństwo skażenia terenu substancjami spalanymi.

Wszystkie pożary ze względu na miejsce, w którym powstały, można podzielić na pożary wewnętrzne, zewnętrzne lub przestrzenne. Do pierwszej grupy zalicza się w zasadzie te pożary, które powstały wewnątrz pomieszczenia lub budynku. Do pożarów zewnętrznych lub przestrzennych można zaliczyć pożary lasów, które należą do najczęściej występujących klęsk żywiołowych.

Najczęstszą przyczyną pożarów lasów są wyładowania atmosferyczne. Drugą co do częstotliwości przyczyną pożarów lasów są podpalenia, inne przyczyny wynikają z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Często przyczyną pożarów jest samozapalenie się nagromadzonej na dnie lasu biomasy lub samozapalenia się torfu znajdującego się pod powierzchnią gruntu.

Na terenie Gminy Godów istnieje poważne zagrożenie pożarowe wynikające z zwartej budowy wiejskiej, dużego nasycenia sieci i instalacji gazowych oraz występowania naturalnych kompleksów leśnych. Zagrożenie pożarowe wiąże się głównie z przyczynami ich powstawania, do których należy zaliczyć: nieostrożność osób dorosłych prowadzących remonty z użyciem ognia otwartego, awarie techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych, podpalenia celowe, zapłony wywołane siłami natury np. od uderzeń piorunem, długotrwałe susze szczególnie w okresach letnich na terenach leśnych i upraw rolnych oraz wypalanie traw i ściernisk przez rolników w okresach jesiennych. Na terenie Gminy Godów mamy do czynienia zarówno z zagrożeniem wystąpienia pożarów sztucznych jak i naturalnych.

Na ryzyko pożarów sztucznych narażone są w szczególności następujące obiekty:

 1. stacje paliw,
 2. zabytkowe, drewniane Kościoły w Łaziskach i Gołkowicach,
 3. inne obiekty należące do strefy ochrony konserwatorskiej oraz zabytki,
 4. domy mieszkalne,
 5. inne budynki i budowle.

Naturalne zagrożenie pożarowe na terenie Gminy Godów występuje szczególnie w lasach i obszarach zalesionych. Powierzchnia lasów na terenie gminy jest stosunkowo niewielka, jednak kompleksy leśne i połacie występują w każdym ze sołectw. Na pożary tego typu narażone są następujące kompleksy leśne:

 1.  kompleks leśny na pograniczu Godowa i Skrzyszowa i Gołkowic,
 2.  kompleks leśny na pograniczu Krostoszowic i Skrzyszowa,
 3.  przygraniczne zadrzewienia na pograniczu Godowa, Łazisk i sąsiedniej gminy Gorzyce.

 

Wypalanie traw

 

Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wypalanie traw jest przyczyną wielu pożarów. Obszary wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

UWAGA!!! Wypalanie trwa jest surowo zabronione.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za wypalanie trwa grożą surowe sankcje. Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł.  Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zmianami), kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Zagrożenie powodziowe

 

Ze względu na ukształtowanie geograficzne Gminy Godów oraz fakt, iż teren badanej gminy opada w kierunku zlewisk czterech rzek (Olza, Szotkówka, Leśnica, Piotrówka), najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem naturalnym występującym na terenie Gminy Godów jest zagrożenie powodziowe. W granicach gminy dochodzi do połączenia wymienionych rzek. Wszystkie dopływają tu spoza granic gminy, dwie z nich (Piotrówka i Olza) mają ponadto powiązania międzynarodowe. Skanalizowanie spływu deszczowego w górze zlewni przyspiesza odpływ i potęguje falę wezbraniową dopływającą do terenu gminy. Cieki płynące przez Gminę Godów nie mają charakteru górskiego, niemniej co kilka lat wzbierają, zalewając tereny wzdłuż koryt wymienionych rzek. Największe zagrożenia w tym zakresie występują w okresie letnim i wiosennym. W okresie letnim bardzo często grozi wystąpienie powodzi opadowej, spowodowanej nadmiernymi opadami deszczu. Suma roczna opadów atmosferycznych wynosi 767 mm, z czego najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu. Największe wartości wody wysokiej (SWQ) rzeki Godowa osiągają więc w okresie letnim, zwykle w lipcu. Maksimum to jest szczególnie zaznaczone na dużych rzekach. Pochodzenie głównego maksimum letniego jest typowo opadowo ? deszczowe. W okresie wczesnej wiosny (lub na przełomie zimy i wiosny) często zdarzają się podtopienia lub powodzie roztopowe, powodowane gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej i zalegającego lodu. Nagłe ocieplenie (szczególnie w rejonach górskich) i gwałtowny spływ wód może w rezultacie doprowadzić do pojawienia się niebezpiecznej fali powodziowej na Olzie. Monitorowana hydrologicznie Szotkówka wykazuje dość wyraźne, ale mniejsze maksimum również w okresie wiosennym, w marcu.

 

Powodzie na terenie Gminy Godów zasadniczo powodowane są naturalną zmiennością pór roku i związane są z nadmiernymi opadami deszczu w regionie w okresie wiosennym i letnim. Główne przyczyny wystąpienia powodzi to intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne i cofka postępująca od rzeki Olzy. Zagrożenie powodziowe na terenie gminy związane jest także z istniejącymi budowlami hydrotechnicznymi (spiętrzającymi wodę), zbiornikami retencyjnymi i innymi sztucznymi zbiornikami wodnymi na dopływach Olzy na terytorium Czech. Budowle hydrotechniczne mogą stwarzać poważne zagrożenia powodziowe na ciągu cieku wodnego poniżej budowli hydrotechnicznej. Duże zagrożenie występuje w przypadkach rozmycia wału, na skutek uszkodzenia obwałowań, w skutek celowego uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę (śluzy) lub w sytuacjach, gdy zbiorniki są maksymalnie napełnione, w przypadku większego dopływu wody do zbiornika niż możliwości techniczne jej zrzutu. W sytuacji nadmiernych, obfitych i długotrwałych opadów atmosferycznych zapory mogą zostać częściowo zwolnione, co często prowadzi do powstania niebezpiecznej fali powodziowej na rzece Olza.

 

Największe powodzie w Gminie Godów miały miejsce w latach 1986, 1997 i 2010. Średnio co 11 ? 12 lat Gmina Godów zostaje w dużej części zalana przez wody powodziowe. Zalewane zostają wówczas duże powierzchnie terenów położonych w dolinie Olzy, Piotrówki, Szotkówki i częściowo Leśnicy. Powodzie mniejszych rozmiarów i lokalne podtopienia zdarzają się znacznie częściej. Ich zasięg i negatywne skutki są jednak mniej dotkliwe dla mieszkańców. Dla przykładu Piotrówka wylewa co roku, gównie za sprawą roztopów wiosennych. Jednak zalane obszary to tereny niezabudowane, wyłącznie łąki, pola uprawne lub nieużytki.

 

Najbardziej zagrożone tereny zabudowane i zamieszkałe (domostwa i posesje):

 1. ul. Jana III Sobieskiego w Gołkowicach (?Głębocz?),
 2. ul. Dębina w Gołkowicach,
 3. ul. Powstańców Śląskich w Godowie (na pograniczu z Łaziskami),
 4. ul. Gliniki w Godowie,
 5. ul. Graniczna w Godowie,
 6. ul. Nowa w Godowie,
 7. ul. 1 Maja w Godowie.

 

Zagrożone tereny niezabudowane (łąki, pola uprawne, odłogi):

 1. część ul. Granicznej w Godowie,
 2. depresyjna część Skrbeńska (głównie tereny przygraniczne),
 3. pozostałe tereny przygraniczne.

 

Część wsi Godów oraz Gołkowice ma niekorzystne położenie dolinne i jest miejscem gdzie wysoka woda na rzece Szotkówka może dosięgać zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W tej części gminy, przy niekorzystnym splocie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, spotykają się fale powodziowe głównych rzek gminy i zdarzają się powodzie zagrażające mieniu mieszkańców. W zagrożonej zalaniem części doliny Olzy, Piotrówki i Leśnicy praktycznie nie ma zabudowań. Wylewy mogą powodować straty w użytkach łąkowych lub w zasiewach, ale nie przynoszą strat w urządzeniach technicznych i budynkach. Zalewowe części dolin są w większości wolne od zabudowań, w związku z czym na tych obszarach nie powstaje zagrożenie powodziowe dla ludzi lub mienia.

 

Sygnały alarmowe i uprzedzenia

 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest wykorzystywanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym jej niebezpieczeństwem. W tym celu zasadniczo wykorzystuje się syreny alarmowe. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, gong itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

 

ALARMY

 

Ogłoszenie alarmu

Zasadniczo ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez akustyczny system alarmowy ? modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Alarm można również ogłosić przez środki masowego przekazu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ................

Wizualny sygnał alarmowy to znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.

 

Odwołanie alarmu

Odwołanie alarmu odbywa się zasadniczo poprzez sygnał akustyczny ? ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Może być również powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ................

 

UPRZEDZENIA

Wszelkie uprzedzenia o zagrożeniach skażeniami, zakażeniami czy o klęskach żywiołowych podawane są za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ....................................... około godz. ....... min. ...... może nastąpić skażenie ..........................(rodzaj skażenia) w kierunku ...................)

 

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..................................... (rodzaj skażenia) dla .................................

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

..................................... (rodzaj zakażenia) dla ...............................

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ..................  (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Odwołanie uprzedzenia:

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

.................................... (rodzaj klęski) dla ..........................

 

wykaz telefonów alarmowych

nr telefonu

Podmiot

Instytucje zewnętrzne

999

Pogotowie

998

Straż Pożarna

997

Policja

992

Pogotowie Gazowe

991

Pogotowie Energetyczne

112

Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego

Telefony gminne

512 288 208

Wójt Mariusz Adamczyk

502 265 574

Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk

669 289 104

Pracownik właściwy ds. Zarządzania Kryzysowego

32 476 50 65

32 476 50 66

32 476 51 00

telefony służbowe czynne w godzinach pracy urzędu

Uwaga. Pod nr 112 można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Jednakże w  sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (997, 998, 999), ponieważ ogólny numer 112 może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

Informowanie o zagrożeniach

 

W sytuacji stwierdzenia lub pozyskania wiarygodnej informacji o zaistniałym lub zbliżającym się zagrożeniu (lub zdarzeniu), takim jak poważna kolizja drogowa, pożar, katastrofa budowlana, znalezienie niewybuchu lub niewypału, podłożenie ładunku wybuchowego (bomby), wybuchu w obiekcie (miejscu) publicznym, znacznym podniesieniu się poziomu rzeki, awarii infrastruktury komunalnej i innych, informację tego typu należy niezwłocznie przekazać do odpowiednich służb oraz do Urzędu Gminy Godów. W urzędzie uruchomione jest całodobowe alarmowanie. Za przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów w godzinach pracy Urzędu Gminy Godów odpowiada pracownik właściwy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

 

Telefon: 32 476 50 65, w. 27

 

Przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów telefonicznych poza godzinami pracy urzędu realizowane jest przez Wójta, a razie jego nieobecności przez Zastępcę Wójta.

 

Telefony:

             Wójt:  512 288 208

             Z - ca Wójta: 502 265 574

 

W uzasadnionych przypadkach, wymagających uruchomienia stosownych procedur bezpieczeństwa, Wójt lub jego zastępca przekazują otrzymane ostrzeżenia (alarmy) pracownikom właściwym ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

W sytuacji kryzysowej, w przypadku zidentyfikowania poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, w Urzędzie Gminy Godów zostanie uruchomiony całodobowy dyżur. Informacja o uruchomieniu całodobowego dyżuru wraz z podaniem nr telefonu służbowego będącego w dyspozycji osoby pełniącej dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem o zauważonym (stwierdzonym) zagrożeniu należy:

 

 1. rozmowę prowadzić spokojnie i rzeczowo,
 2. podawać jak najwięcej informacji i szczegółów zdarzenia,
 3. określić możliwie najdokładniej lokalizację zdarzenia (adres),
 4. scharakteryzować zagrożenie (opisać przedmiot, przebieg zdarzenia, jego charakter, cechy szczególne itp.),
 5. podać własne imię i nazwisko,
 6. podać adres zamieszkania i numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie,
 7. po zakończeniu rozmowy z dyspozytorem należy przez chwilę poczekać na zwrotne połączenie celem weryfikacji zgłoszenia.

 

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.