Pogoda i środowisko

 

W module zamieszczono bezpośrednie linki do stron tematycznych nt. pogody, bieżących stanów wód w rzekach w regionie oraz jakości powietrza.

 

W module zawarto także specjalny odnośnik dla kierowców, który umożliwia zapoznanie się z aktualną aurą na drogach, aktualnymi i prognozowanymi warunkami drogowymi oraz utrudnieniami w ruchu. Moduł zawiera linki do najważniejszych ogólnopolskich serwisów dla kierowców.

Ostrzeżenia

NAJNOWSZE OSTRZEŻENIA

 

Istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest realizacja działań mających na celu skuteczne ostrzeganie ludności o występujących zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Zadanie to jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji występowania gwałtownych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, ale dotyczy także zagrożeń innego rodzaju. Dlatego bardzo istotne jest publikowanie ostrzeżeń i komunikatów wydawanych przez specjalistyczne podmioty i służby. W module udostępniono bezpośrednie linki do ostrzeżeń i raportów WCZK, ostrzeżeń hydrologicznych, meteorologicznych i burzowych.

 

Moduł zawiera także podstawowe zasady przekazywania informacji o zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach przez mieszkańców gminy do urzędu lub do innych podmiotów takich jak Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe. W module przedstawiono wykaz podstawowych telefonów alarmowych.

Dla mieszkańców

 

Moduł zawiera szczegółowy wykaz potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Godów oraz poradniki i zalecenia, jak tych zagrożeń unikać, jak z nimi walczyć i jak się przed nimi zabezpieczać.

 

W module zawarto także podstawowe informacje w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zasady postępowania w razie wypadku lub urazu, mające na celu ochronę życia lub zdrowia poszkodowanych oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

 

W rozdziale umieszczono również informacje na temat akcji zima, dotyczące obowiązku odśnieżania dróg oraz usuwania śniegu z dachów w okresie zimowym.

Informator

 

Moduł zawiera ogólne informacje i dane na temat Gminy Godów, Powszechnej Samoobrony Ludności gminy oraz Obrony Cywilnej. Tematyka Powszechnej Samoobrony Ludności została potraktowana priorytetowo i rozbito ją na poszczególne elementy, takie jak sygnały alarmowe i uprzedzenia, postępowanie po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzenia, przygotowanie mieszkania, zabezpieczenie żywności i wody, środki ochrony ludności, ewakuacja i szkolenia ludności. W module zawarto także ogólną tematykę niniejszej strony internetowej.

Podstawowe informacje o Gminie Godów

 

Podział administracyjny

 

Gmina Godów położona jest przy granicy Państwa Polskiego z Republiką Czeską. Jest to jednocześnie odcinek południowej granicy województwa śląskiego. Gmina należy do Powiatu Wodzisławskiego, zajmując jego południową część. Gmina graniczy po stronie polskiej od wschodu z miastem Jastrzębie Zdrój (Moszczenica i Szotkowice), od północy z gminą Mszana i miastem Wodzisław Śląski, a od zachodu z gminą Gorzyce. Gmina podzielona jest na siedem sołectw: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko, Skrzyszów.

 

Opis fizjograficzny terenu

 

Powierzchnia Gminy Godów wynosi ok. 38 km2.Powierzchnia ma zarys trójkąta, którego południowa granica ma oparcie na korytach rzek Piotrówki i Olzy (granica państwa), natomiast północne ramiona mają przebieg umowny. Północna część gminy leży na zboczach pagórkowatego obszaru wzdłuż całej granicy gminy. Część południowa jest obniżona ? nizina nadolziańska.

 

Teren gminy opada od północy w stronę południa w kierunku zlewisk rzek Olza, Szotkówka, Leśnica, Piotrówka. Długość rzek na terenie gminy wynosi odpowiednio: Olza ? 6 km., Szotkówka - 5,5 km., Piotrówka - 5,5 km., Leśnica ? 3,5 km. Piotrówka i Olza stanowią naturalną granicę gminy i jednocześnie granicę państwa z Republiką Czeską. Obszar gminy należy w całości do zlewni Odry.

 

Klimat cechuje duża zmienność i aktywność atmosferyczna, na które największy wpływ wywiera pasmo górskie Beskidów i Brama Morawska. Generalnie klimat typowy dla klimatu południowej Polski o wyraźnym ociepleniu przedłużającym okres wegetacyjny.

 

Opis demograficzny

 

Gminę Godów zamieszkuje 13 231 osób (dane na dzień 30.06.2013). Średnie zagęszczenie ludności wynosi ok. 3,5 osób/ha. Gmina należy do gęściej zaludnionych obszarów wiejskich województwa śląskiego.

 

Budownictwo

 

Teren gminy zabudowany jest w formie sołectw, a zabudowa ma kształt skupisk mieszkalnych. Zabudowa jest umiejscowiona przeważnie wzdłuż głównych dróg przebiegających przez poszczególne sołectwa, jak również wzdłuż dróg bocznych mających połączenie z drogami głównymi. Głównym typem  zabudowy mieszkaniowej w Gminie Godów jest zabudowa niska, zarówno starsza jak i nowa (domy jednorodzinne, jedno lub dwukondygnacyjne). Przeważa zabudowa powojenna o dobrym stanie technicznym. Na bieżąco powstaje wiele nowych posesji prywatnych, budowanych w stylu nowoczesnym.

 

Oprócz zabudowań mieszkalnych w gminie znajduje się wiele obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich min. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespoły szkół (gimnazja, szkoły i przedszkola), placówki służby zdrowia, wiejskie ośrodki kultury, poczty, świetlice wiejskie, kościoły i obiekty sakralne. W gminie można spotkać wiele małych zakładów przetwórczych, takich jak: masarnie, rzeźnie, piekarnie, stolarnie itp., budynki mieszczące sklepy, bary, restauracje, stacje paliw. Budownictwo przemysłowe stanowi niewielką część zabudowań.

 

Zurbanizowany teren jest prawie w całości wyposażony w instalacje (sieci) energii elektrycznej, sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną (w tym światłowody).

 

Gazownictwo

 

Na terenie gminy Godów znajduje się sieć przewodów gazowych podwyższonego i średniego ciśnienia o łącznej długości wraz z przyłączeniami ponad 180 km. W gminie wykonano ponad 2600 przyłączy gazowych, co stanowi ok. 80%. Należy więc stwierdzić, iż gmina zgazyfikowana jest w dużym stopniu. Z dostarczanego gazu czynnie korzysta ponad 600 odbiorców. Lokalnym źródłem zaopatrującym teren gminy w gaz jest stacja redukcyjno ? pomiarowa I stopnia, zlokalizowana w Godowie przy ul. Olszyńskiej. Przedsiębiorstwem zaopatrującym Gminę Godów w gaz jest Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu, oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

 

Energetyka

 

Gmina Godów jest w 100 % zelektryfikowana. Dostawą energii do odbiorców lokalnych zajmuje się przedsiębiorstwo Tauron. Ponadto, na obszarze gminy występują urządzenia elektroenergetyczne operatora systemu przesyłowego PSE Operator S.A. Wzdłuż Olzy, w odległości 400 m na północ od rzeki, przebiega linia wysokiego napięcia WN 400 kV. Jest to linia przesyłowa o charakterze międzynarodowym. Energia wytwarzana w elektrowni WIELOPOLE ? Rybnik przesyłana jest do Detmarovic w Czechach i dalej do Austrii. Linia ta jest źródłem sztucznego promieniowania elektromagnetycznego.

 

W układzie normalnym pracy sieci, zasilanie terenu gminy w energię elektryczną odbywa się liniami napowietrznymi średniego napięcia (o napięciu 20 kV), wychodzącymi z następujących stacji elektroenergetycznych WN/SN:

 

 • SE 110/20 kV ?Wodzisław? z transformatorami 2x25 MVA (megawolt amper),
 • SE 110/20 kV ?Moszczenica? z transformatorami 1x25 MVA, 1x31,5 MVA.

 

Linie te mogą być rezerwowane z innych linii nie przebiegających przez teren gminy. W zakresie sieci średnich i niskich napięć na terenie gminy jest eksploatowanych łącznie 50 stacji trafo. Stacje trafo to ostatni element na drodze dostaw energii elektrycznej z elektrowni do klienta. Zasilanie odbiorców odbywa się liniami napowietrznymi, liniami napowietrznymi izolowanymi lub liniami kablowymi niskiego napięcia.

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Źródłem zaopatrzenia w wodę pitną z sieci wodociągowej Gminy Godów jest zbiornik w Goczałkowicach, oddalony od północno ? wschodniej granicy Gminy Godów o ok. 30 km. Woda dostarczana jest do wszystkich sołectw za pośrednictwem sieci wodociągów komunalnych. W trakcie tłoczenia wody w sieci przesyłowej oraz dystrybucji do poszczególnych budynków powstają znaczne jej straty. W 2001 roku wynosiły prawie 34 % zakupu wody ogółem. Spowodowane są z jednej strony złym stanem sieci wodociągowej, z drugiej zaś kradzieżą wody (przyłącza poza licznikiem, nielegalne korzystanie z hydrantów). Całkowita długość czynnej sieci wodociągowej, łącznie z przyłączami wody do budynków wynosi 165,6 km.Głównym administratorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Godów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu  Śląskim, obsługujące wszystkie sołectwa gminy. PWiK Wodzisław dostarcza wodę do ponad 2750 nieruchomości na terenie gminy. Drugim administratorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Godów Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który zasila część sołectwa Gołkowice. Istnieje techniczna możliwość awaryjnego zasilenia części obszaru gminy os strony miasta Jastrzębie Zdrój, poprzez sieć wodociągów eksploatowanych przez JZWiK.

 

Przez teren Gminy Godów przebiegają także rurociągi wody przemysłowej, administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju. Są to: wodociąg ujęcia w Godowie (jego trasa przebiega przez sołectwo Godów i sołectwo Skrzyszów, z odgałęzieniem  przebiegającym przez Skrzyszów i Krostoszowice) oraz wodociąg wód słonych ?OLZA? przebiegający przez Krostoszowice.

 

Kanalizacja

 

Większość wody zużywanej w gospodarstwach domowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, odprowadzana jest poza budynek jako ścieki. Do transportu ścieków z miejsca ich powstawania do miejsca ich unieszkodliwiania (oczyszczalnie ścieków) wykorzystuje się sieć kanalizacyjną. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej była jednym z priorytetowych zadań gospodarki komunalnej Gminy Godów w latach 2008 ? 2011. Doprowadziło to do dużego rozwoju instalacji odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Ścieki sanitarne ze zlewni Gminy Godów odprowadzane są systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków ''Ruptawa" znajdującej się w Jastrzębiu ? Zdroju.

 

Ze względu na to, że gmina nie jest w 100 % skanalizowana, konieczne jest zapewnienie właścicielom nieruchomości nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych za pomocą wozów asenizacyjnych.

 

Łączność

 

Sieć telefoniczna w Gminie Godów oparta jest zasadniczo o publiczną sieć telefoniczną (telekomunikacyjną) wykorzystywaną do świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającą łączność głosową, a także inne formy łączności, w szczególności przesyłanie faksów i danych. Usługi telekomunikacyjne świadczy Telekomunikacja Polska S.A.

 

Układ transportowy

 

Układ transportowy na terenie Gminy Godów sprowadza się zasadniczo do dróg powiatowych i gminnych. Przez teren gminy, od Gorzyczek i Łazisk, przez Podbucze, Krostoszowice i Skrzyszów, w stronę Mszany, przebiega autostrada A-1. Wjazd na autostradę zlokalizowany jest na pograniczu miejscowości Gorzyczki i Łaziska. Brak dróg wojewódzkich, dworców autobusowych, linii kolejowej.

 

Na terenie gminy znajdują się mosty i wiadukty. Do podstawowych obiektów tego typu należy zaliczyć:

 

 • mosty nad autostradą A-1 w Skrzyszowie, Krostoszowicach, Łaziskach,
 • most pod autostradą A-1 w Podbuczu,
 • most na rzece Leśnica w Godowie, ul. Powstańców Śląskich,
 • most na rzece Leśnica w Łaziskach, ul. Dworcowa,
 • most na rzece Szotkówka w Godowie ul. 1 Maja,
 • most na rzece Szotkówka w Godowie ul. Gliniki,
 • most gminny na rzece Szotkówka w Gołkowicach ul. Jana III Sobieskiego,
 • most graniczny na rzece Piotrówka w Gołkowicach ul. Celna,
 • most gminny na rzece Leśnica w Łaziskach ul. Młyńska,
 • most gminny na rzece Szotkówka w Gołkowicach ul. Rzeczna,
 • wiadukt w Godowie przy ul. Powstańców Śląskich i Olszyńskiej,

 

Na terenie gminy znajdują się 3 oficjalne przejścia graniczne z Republiką Czeską:

 

 • międzynarodowe przejście graniczne Gołkowice ? Zawada,
 • przejście małego ruchu granicznego dla ruchu pieszego i maszyn rolniczych Łaziska ? Wierzniowice,
 • przejście turystyczne Skrbeńsko - Petrovice.

 

Rolnictwo

 

W Gminie Godów rolnictwo nie odgrywa znaczącej roli, co związane jest z bieżącymi trendami i niewielką rentownością tego typu produkcji. Większość gospodarstw to gospodarstwa małe lub bardzo małe, często o powierzchni poniżej 1 ha. Rolnicy utrzymują się z pracy głównie w przemyśle górniczym lub w handlu i rzemiośle, natomiast uprawa pól jest pracą dodatkową na własne potrzeby.

 

Zbiorniki wodne

 

Na terenie Gminy Godów występują niewielkie, powierzchniowe zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego. Większość zbiorników na terenie sołectwa Godów występuje w jego południowej części, w pobliżu rzeki granicznej Olzy.

 

Lasy

 

Na terenie gminy występują przeciętne skupiska leśne, zwartych lasów jest niewiele. W lasach i terenach zalesionych na obszarze gminy przeważają drzewa liściaste z wyraźną dominacją dębu. Niewielki udział gatunków iglastych. Dolinom rzek towarzyszą zadrzewienia łęgowe. Łączna ich powierzchnia wynosi ok. 310 ha, co stanowi ok. 8,0 % ogólnego obszaru Gminy. Najbardziej charakterystyczna i naturalna roślinność zachowała się właśnie w dolinach największych rzek i fragmentarycznie przy mniejszych potokach.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.