Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

 

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem, bądź sprawcą zdarzenia powodującego taki stan, ma prawny i ?moralny? obowiązek do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz do niezwłocznego podjęcia, bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czynności mających na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Jednocześnie osoby podejmujące czynności ratunkowe w zakresie pierwszej pomocy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zaniechanie lub odstąpienie od wykonania tych czynności wówczas, gdy możemy je wykonać bez narażania siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

 

W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe sposoby postępowania z poszkodowanymi w różnych wypadkach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim to firma, której działalność obejmuje:

 

 

 • dostawę wody mieszkańcom,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • prace projektowe oraz wydawanie warunków przyłączenia,
 • wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych.

 

Szczegółowe informacje na temat PWIK znajdziesz tutaj

Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna (zwyczajowa nazwa sanepid) to wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

 

Sanepid jest powołany do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

Celem działania jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Przedstawione zadania na terenie powiatu sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śl.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie działa na podstawie Uchwały Nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Godowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Podstawowym celem GOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek wykonuje również zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Strona internetowa BIP GOPS w Godowie

Susze

 

Susza jest zjawiskiem, które w Polsce pojawia się corocznie i nieregularnie. Brak opadów zwłaszcza negatywnie wpływa na zboża i uprawy, ponieważ ich plon obniża się z dnia na dzień.

 

Aby skutecznie minimalizować negatywne skutki suszy trzeba systematycznie poprawiać żyzność gleb, zwłaszcza lekkich, głównie poprzez zwiększanie zawartości próchnicy, co prowadzi do wzrostu zasobów wody z opadów zimowych. Po drugie roślinie trzeba pomóc zbudować system korzeniowy, czemu sprzyja dobra struktura gleby - po raz drugi próchnica, a także poprzez regulację odczynu.

 

Należy również zaopatrzyć domowników w dostateczną ilość wody pitnej, najlepiej poprzez wyprzedzający zakup wody butelkowanej.

Podkategorie

 • Zadania

  Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.